GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

Akcijski plan
Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu

 

 

 

UVOD

 

 

Akcijski plan predstavlja provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i provedbu ciljeva i mjera sadržanih u strateškom dokumentu Program za mlade za razdoblje 2018. – 2022. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), za svaku godinu provedbe.

 

Omogućuje cjelovit pregled, strukturu te razradu svih koraka potrebnih za realizaciju ciljeva, mjera i zadataka u određenom razdoblju, počevši od prve godine provedbe Programa.

 

Akcijski plan izrađuje se jednom godišnje (na temelju informacija sadržanih u strateškom dokumentu Program za mlade 2018. – 2022.).

 

Svrha Akcijskog plana je da služi kao podloga za sustavnu kontrolu i nadzor provedbe kao i za pravovremeno uočavanje potencijalnih prepreka i unaprjeđenja provedbe za nadolazeću godinu i time postaje alat za razvojno upravljanje. Izvještaj na temelju provedenih ciljeva, mjera i zadataka za jednogodišnje razdoblje svaki Odjel gradske uprave, zadužen za pojedino poglavlje, podnosi u pisanom obliku Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, a podnosi ga na početku sljedeće provedbene godine, do kraja siječnja mjeseca (Izvještaj za provedbenu 2018. godinu podnosi se do kraja siječnja 2019.godine). U nastavku se nalazi tablični prikaz za pojedini cilj odnosno mjeru svakog od poglavlja, koji sadrži elemente potrebne za praćenje provedbe.

 

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/15
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

 

Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu