GRADONAČELNIK / Srijeda, 7. veljače 2018.

Godina V - broj 2.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) i članka 54. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/11 i 54/12), Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. siječnja 2018. godine, donio je

 

 

 

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke.

Ovaj se Zaključak primjenjuje i na stan odnosno stambeni prostor kojim gospodari Grad Rijeka.

 

 

 

Članak 2.

 

Visina slobodno ugovorene najamnine iz članka 1. ovoga Zaključka utvrđuje se za m2 stana odnosno stambenog prostora, kako slijedi:

– za stan ……………………………………………………….. 10,45 kn/m2,

– za stambeni prostor ………………………………………….. 4,58 kn/m2,

– za stan II. kategorije ………………………………………….. 6,11 kn/m2.

 

 

 

Članak 3.

 

Slobodno ugovorena najamnina iz članka 2. ovoga Zaključka raspoređuje se:

– kao doprinos za zajedničku pričuvu zgrade,

– razlika, kao sredstva Proračuna Grada.

 

 

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/11).

 

 

 

Članak 5.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

  

KLASA: 023-01/18-04/9-15
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 29. siječnja 2018.

 

 

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.