GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.

Godina V - broj 1.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. siječnja 2018. godine, donio je

 

 

 

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobu (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), uvjete i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2018. godini.

 

*PLAN upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu nalazi se na dnu stranice* 

 

KLASA: 023-01/18-04/4-13
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 9. siječnja 2018.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

PLAN upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu