GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.

Godina V - broj 1.Na temelju članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. siječnja 2018. godine, donio je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika o radu Programskog vijeća
Start-up inkubatora Rijeka

 

 

 

Članak 1.

 

U Poslovniku o radu Programskog vijeća Start-up inkubatora Rijeka (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/13) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Programsko vijeće se sastoji od predsjednika i šest (6) stalnih članova te odgovarajućeg broja zamjenika koje čine:

  1. predsjednik i zamjenik predsjednika – predstavnici Odjela gradske uprave za poduzetništvo Grada Rijeke,
  2. član i zamjenik člana – predstavnici Zavoda za informatičku djelatnost Grad Rijeke,
  3. član i zamjenik člana – predstavnici partnera projekta, Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.,
  4. član i zamjenik člana – predstavnici suradnika na projektu, Veleučilišta u Rijeci,
  5. član i zamjenik člana – predstavnici suradnika na projektu, Sveučilišta u Rijeci,
  6. član i zamjenik člana – predstavnici suradnika na projektu, Visoke poslovne škole PAR,
  7. član – predstavnik suradnika na projektu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.”  

 U stavku 4. riječi: “od godine dana” zamjenjuju se riječima: “od četiri godine.”

 

 

Članak 2.

 

 Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/18-04/2-14
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 9. siječnja 2018.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.