GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 3. stavka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

TRŽNI RED
na tržnicama na malo u gradu Rijeci

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Tržnim redom na tržnicama na malo u gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Tržni red) utvrđuju uvjeti i način pod kojima se obavlja prodaja namirnica i drugih proizvoda na tržnicama na malo u gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad).

Svi sudionici u prometu robe na tržnici dužni su pridržavati se odredaba ovoga Tržnog reda.

 

Članak 2.

 

Odlukom o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17) obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke povjereno je trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Društvo), na neodređeno vrijeme, bez naknade, počevši od dana 17. srpnja 2017. godine.

 

 

Članak 3.

 

Tržnica na malo je otvoreni ili zatvoreni, posebno uređeni, opremljeni i organizirani poslovno-prodajni prostor u kojem se obavlja promet roba i usluga (u daljnjem tekstu: tržnica).

Odredbe ovoga Tržnog reda primjenjuju se na sljedećim tržnicama u Gradu:

 1. Centralna tržnica,
 1. Tržnica Brajda.

Društvo je dužno osigurati tekuće održavanje objekata i prostora na tržnicama iz stavka 2. ovoga članka.

Društvo može organizirati obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo i na drugim za to prikladnim prostorima u Gradu, kada ih za te namjene odredi i odobri nadležno tijelo Grada.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, odredbe ovoga Tržnog reda primjenjuju se i na te tržnice.

 

 

II. PREDMET PRODAJE NA TRŽNICI

 

 

Članak 4.

 

Na tržnici se mogu prodavati:

 1. poljoprivredni proizvodi i to:

– voće,

– povrće,

– kruh i pekarski proizvodi,

– mliječni proizvodi vlastite proizvodnje,

– meso i mesni proizvodi,

– jaja,

– med vlastite proizvodnje,

– jestivo ulje vlastite proizvodnje,

– samonikle i uzgojene jestive gljive,

– cvijeće,

 1. morska i slatkovodna riba, rakovi, školjke i drugo,
 1. proizvodi za kućanstvo izrađeni od pruća, slame, drveta i drugih materijala, razni alati za kućanstvo, posuđe, pribor za jelo te proizvodi od keramike, stakla i plastike,
 1. ostali proizvodi čija je prodaja sukladno propisima dozvoljena na tržnici.

 

 

Članak 5.

 

Osim proizvoda iz članka 4. ovoga Tržnog reda na tržnici se mogu prodavati i sljedeći proizvodi:

 1. namirnice u originalnom pakovanju,
 1. predmeti opće uporabe (sredstva za osobnu higijenu, njegu i uljepšavanje lica i tijela, sredstva za održavanje čistoće),
 1. odjevni predmeti i obuća.

 

Članak 6.

 

Društvo je dužno organizirati prodaju certificiranih poljoprivrednih proizvoda koji se mogu prodavati na svim dijelovima tržnice gdje je dozvoljena prodaja prehrambenih proizvoda. Prodajna mjesta moraju biti posebno obilježena.

 

 

Članak 7.

 

Društvo ne smije dopustiti ili na bilo koji drugi način omogućiti da se na tržnici prodaju elektrotehnički i elektronski aparati, radio i TV-prijemnici, njihovi dijelovi i pribor, pripremljeni nesnimljeni i snimljeni nosači za snimanje zvuka, slike ili sličnih zapisa (audio i video kazete, CD-i, DVD-i i slično) te drugi proizvodi koje je sukladno propisima zabranjeno prodavati na tržnici.

 

 

 

III. PRAVO PRODAJE NA TRŽNICI

Članak 8.

 

Na tržnici može prodavati:

– pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti trgovine na malo,

– nositelj i/ili član seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji prodaje svoje poljoprivredne proizvode na malo, a koji je upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno propisima,

– pravna ili fizička osoba koja prodaje poljoprivredni sadni materijal na malo, a koja nema obvezu upisa u upisnik dobavljača sadnog materijala sukladno propisima,

– pravna ili fizička osoba koja prodaje ribe i druge morske proizvode na malo, a koja posjeduje povlasticu za gospodarski ribolov na moru, povlasticu za gospodarski ribolov na slatkim vodama, povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama i povlasticu za akvakulturu sukladno propisima,

– pravna ili fizička osoba koja prodaje šumske proizvode na malo, a upisana je u upisnik šumoposjednika sukladno propisima,

– zastupnik koji obavlja direktnu prodaju za registriranog trgovca ili proizvođača,

– pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje proizvodne djelatnosti koja svoje proizvode prodaje na malo sukladno propisima.

Osim pravnih ili fizičkih osoba utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, Društvo ne smije dopustiti ili na bilo koji način omogućiti da prodaju na tržnici obavljaju druge osobe.

 

 

 

IV. VRIJEME OBAVLJANJA DJELATNOSTI NA TRŽNICI

Članak 9.

 

Vrijeme obavljanja djelatnosti na tržnici odlukom određuje Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

 

 

Članak 10.

 

Radno vrijeme prodaje na tržnici određuje trgovac sukladno propisima o trgovini, a u okviru vremena obavljanja djelatnosti na tržnici određenog sukladno članku 9. ovoga Tržnog reda.

 

 

Članak 11.

 

Trgovac je dužan pola sata prije isteka radnog vremena započeti pripreme radi napuštanja prodajnog mjesta, a najkasnije pola sata nakon isteka radnog vremena dužan je vratiti u skladište preuzeta tehnička sredstva i uređaje, pohraniti neprodanu robu, očistiti prodajno mjesto i napustiti prostor tržnice.

 

 

 

V. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRODAJE NA TRŽNICI

 

 

Članak 12.

 

Proizvodi iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Tržnog reda mogu se prodavati na tržnici pod uvjetima utvrđenim propisima.

Društvo je dužno osigurati minimalne tehničke, sanitarno-higijenske, zdravstvene i druge uvjete za obavljanje prodaje na tržnici sukladno propisima.

 

 

Članak 13.

 

Prodaja namirnica i drugih proizvoda može se obavljati samo u objektima i na otvorenom prostoru kako je utvrđeno Planom prodajnih prostora.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se sukladno pravilniku kojim se uređuju minimalni tehnički i drugi uvjeti koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica i drugim propisima.

Plan iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.

Plan prodajnih prostora sadrži sheme objekata i prostora na kojima se obavlja komunalna djelatnost tržnice na malo te su njime određeni raspored i namjena prodajnih mjesta i ostalih prostora.

 

 

1. Prodajna mjesta, tehnička sredstva i uređaji

 

 

Članak 14.

 

Prodajna mjesta na tržnici čine:

 1. pomoćni drveni stol na nogarima na otvorenom tržnom prostoru,
 1. betonski odnosno kameni stol na otvorenom tržnom prostoru,
 1. štand postavljen na otvorenom tržnom prostoru sa krovom i sandukom koji se koristi kao skladišni prostor,
 1. zatvoreni prostor na vanjskom prostoru – kiosk i štand-kiosk,
 1. zatvoreni prostor lokal, boks, arkada i slično.

Nije dozvoljena prodaja robe na tlu ili na drugom prostoru koji nije predviđen za tu svrhu.

 

 

Članak 15.

 

Trgovac se prilikom prodaje mora služiti tehničkim sredstvima i uređajima (vage, utezi, suncobrani, ručna kolica i dr.) koje mu na korištenje daje Društvo.

Za ispravnost tehničkih sredstava i uređaja iz stavka 1. ovoga članka odgovara Društvo, a za točnost uporabe istih trgovac.

Trgovac mora vagu smjestiti na prodajnom mjestu na način da kupac može neometano kontrolirati vaganje robe.

Tehnička sredstva i uređaje Društvo daje na korištenje trgovcima uz obvezu plaćanja naknada određenih Cjenikom iz članka 18. stavka 1. ovoga Tržnog reda. Naknade za korištenje tehničkih sredstava i uređaja trgovac je dužan platiti odmah prilikom preuzimanja istih u posjed.

Trgovac koji izgubi, ošteti ili zadrži iznajmljeno tehničko sredstvo odnosno uređaj dužan je štetu odmah nadoknaditi.

 

Članak 16.

 

Društvo daje trgovcu na korištenje prodajno mjesto, skladišni ili drugi prostor na tržnici na temelju pisanog ugovora o zakupu.

Prodajno mjesto, skladišni ili drugi prostor na tržnici daje se u zakup na temelju provedenog postupka javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj). Uvjete i postupak natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta, skladišnih prostora i drugih prostora na tržnicama određuje Uprava Društva posebnim aktom, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

U slučaju jednodnevnog korištenja prodajnog mjesta, Društvo daje trgovcu prodajno mjesto na korištenje na temelju usmenog dogovora. Dokaz o zaključenom usmenom dogovoru je potvrda o plaćenoj jednodnevnoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta.

Iznimno od odredbi stavaka 1. i 3. ovoga članka, Društvo može trgovcu na njegov obrazloženi pisani zahtjev dati na korištenje prodajno mjesto, skladišni ili drugi prostor na tržnici na temelju pisanog ugovora o privremenom korištenju, bez prethodnog provođenja natječaja, na razdoblje do najviše 31 dan u jednoj kalendarskoj godini.

Iznimno od odredbi stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka, prodajna mjesta, skladišni ili drugi prostori na tržnici mogu se rezervirati za prigodnu prodaju te za posebne slučajeve prodaje, za razdoblje do 15 dana u jednoj kalendarskoj godini (božićni i novogodišnji blagdani, valentinovo, 8. mart, uskrs, 1. studenoga – Svi sveti, prigodna prodaja cvijeća i druge prigodne prodaje). Dokaz da je izvršena rezervacija prodajnog mjesta je potvrda o plaćenoj rezervaciji.

Ako trgovac na prodajno mjesto koje koristi na temelju odredbi ovoga članka ne dođe najkasnije sat i pol od početka vremena za obavljanje djelatnosti na tržnici, prodajno mjesto za taj dan može se dati na korištenje drugome trgovcu.

 

 

Članak 17.

 

Ugovor o zakupu osobito sadrži:

 1. naznaku ugovornih strana,
 1. naznaku prodajnog mjesta,
 1. rok trajanja ugovora,
 1. predmet prodaje na prodajnom mjestu,
 1. visinu zakupnine.

 

 

Članak 18.

 

Visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta iz članka 16. ovoga Tržnog reda, kao i naknade za korištenje prostora skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju utvrđuje se Cjenikom koji donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Visina iznosa zakupnine utvrđena Cjenikom smatra se početnom cijenom u postupku natječaja iz članka 16. stavka 2. ovoga Tržnog reda.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, zakupnina za korištenje prodajnog mjesta za prodaju proizvoda iz članka 6. ovoga Tržnog reda može iznositi najviše 50% cijene utvrđene Cjenikom odnosno najviše 50% najviše cijene postignute u provedenom postupku natječaja.

Osim zakupnine i naknada iz stavka 1. ovoga članka, trgovac je dužan platiti i druge pripadajuće troškove u svezi s korištenjem prodajnog mjesta te proporcionalni dio zajedničkih troškova vezanih za obavljanje prometa robe na tržnici (struja, voda, sakupljanje i odvoz otpada i ostali troškovi).

 

 

2. Opskrba, smještaj robe i isticanje cijena

 

 

Članak 19.

 

Opskrba tržnice voćem i povrćem dozvoljena je radnim danom tržnice od 5,00 do 7,00 sati, a opskrba ostalim proizvodima od 5,00 sati pa do završetka vremena za obavljanje djelatnosti tržnica na malo utvrđenog ovim Tržnim redom.

Prostor za parkiranje vozila za opskrbu te vrijeme zadržavanja vozila na tom prostoru određuje odlukom nadležno tijelo Grada.

 

 

Članak 20.

 

Trgovac je obvezan prije početka prodaje robu sortirati po grupama i izložiti na prodaju.

Na svakoj vrsti izložene robe trgovac je obvezan istaknuti čitko ispisanu cijenu i druge podatke o robi sukladno propisima.

 

 

Članak 21.

 

Tehnička sredstva i uređaji, omoti (ambalaža) i posude u kojima se drži roba izložena za prodaju moraju biti uredni i čisti, tehnički ispravni i izrađeni od materijala neškodljivog za ljudsko zdravlje.

 

 

Članak 22.

 

Uskladištenje robe na tržnici izvan skladišta i drugih prostora namijenjenih toj svrsi nije dopušteno.

 

 

3. Pravila ponašanja na tržnici

 

 

Članak 23.

 

Društvo je dužno:

 1. osigurati sve uvjete poslovanja na tržnici propisane ovim Tržnim redom,
 1. poduzeti mjere za osiguranje pravovremene opskrbe te početka i završetka vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo, sukladno odredbama ovoga Tržnog reda,
 1. osigurati da se najkasnije četiri sata poslije isteka vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo, prostor tržnice očisti i opere,
 1. osigurati da se postavi dovoljan broj odgovarajućih posuda za skupljanje svih vrsta otpada, osigurati prostor za smještaj posuda te osigurati da se s otpadom postupa sukladno propisima za pojedinu vrstu otpada,
 1. osigurati da se redovito, sukladno propisima, obavlja dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija tržnice i ostalih prostora u funkciji tržnice,
 1. osigurati dovoljnu količinu higijenski ispravne vode za piće, osvježenje povrća te za pranje prostora tržnice i ostale potrebe,
 1. obavljati pregled prostora tržnice prije njegove uporabe,
 1. osigurati da se neprodane namirnice pohranjuju i čuvaju u skladišnom i rashladnom prostoru odgovarajuće veličine i namjene sukladno propisima,
 1. na vidnom mjestu na tržnici istaknuti iznose zakupnine i naknada propisane ovim Tržnim redom i vrijeme obavljanja djelatnosti tržnica na malo,
 1. pratiti rad i ponašanje trgovaca na tržnici od početka vremena određenog za dostavu robe do završetka vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo, upozoravati ih ako se ne pridržavaju odredbi ovoga Tržnog reda te poduzimati druge odgovarajuće mjere,
 1. surađivati s inspekcijskim i drugim tijelima radi sprječavanja prodaje proizvoda na tržnici čiji promet nije dopušten, proizvoda sumnjiva porijekla, zdravstveno neispravnih proizvoda, sprječavanja preprodaje i slično,
 1. surađivati sa Gradom, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav na kontinuiranoj provedbi mjera i radnji komunalnog reda sukladno aktima Grada,
 1. odrediti izgled i oblik službene iskaznice i službene odjeće radnika Društva koji su zaduženi za naplaćivanje jednodnevnog korištenja prodajnih mjesta i ostale aktivnosti koje Društvo provodi na tržnici,
 1. poduzeti i druge mjere koje osiguravaju nesmetan promet roba na tržnici.

 

 

Članak 24.

 

Trgovac je dužan:

 1. pridržavati se odredbi ovoga Tržnoga reda i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti prodaje robe te robu prodavati samo na prodajnom mjestu koje koristi,
 1. ne postavljati naprave kojima bi se proširio ili povećao kapacitet prodajnog mjesta, natkrilo prodajno mjesto ili na drugi način izmijenilo ili modificiralo prodajno mjesto,
 1. pridržavati se vremena propisanog za dostavu robe te vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo,
 1. pridržavati se rasporeda prodajnih mjesta i prodavati isključivo proizvode sukladno ugovoru na temelju kojeg koristi prodajno mjesto,
 1. održavati prodajno mjesto čistim, a tijekom prodaje i prije napuštanja prodajnog mjesta, ambalažu i drugi otpad odlagati u posude namijenjene za tu vrstu otpada,
 1. pridržavati se strogo propisanih higijensko-zdravstvenih mjera pri prodaji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,
 1. biti uredan i čist,
 1. tijekom rada uljudno se ponašati prema potrošačima i drugim sudionicima u prodaji te svojim ponašanjem ne narušavati red na tržnici,
 1. na prodajnom mjestu vidljivo i čitko istaknuti naziv trgovca sukladno uputi Društva,
 1. na zahtjev ovlaštene osobe Društva pokazati odgovarajuće dokumente.

 

 

Članak 25.

 

Kupcu je zabranjeno dirati prehrambene proizvode, odlagati otpad izvan odgovarajućih posuda, nepotrebno se zadržavati oko prodajnih mjesta i na drugi način remetiti red na tržnici.

Zabranjeno je dovoditi životinje na prostor tržnice.

 

 

 

VI. ZDRAVSTVENE, SANITARNE I TEHNIČKE MJERE

Članak 26.

 

Na tržnici se mogu prodavati samo zdravstveno ispravni i za ljudsku upotrebu neškodljivi proizvodi.

Svježe voće i povrće, sve vrste ukiseljenog povrća, meso i mesne prerađevine, ribe, rakovi i školjke, pasterizirano ili sterilizirano mlijeko u izvornom pakiranju, mliječne prerađevine, med, proizvodi od tijesta i svi drugi prehrambeni proizvodi moraju se prodavati, čuvati i skladištiti na način kojim se osigurava čuvanje njihove kakvoće i higijenske ispravnosti.

Proizvodi koji podliježu zdravstvenom nadzoru mogu se prodavati samo nakon pregleda i uz potvrdu ili žig o izvršenom pregledu.

 

 

Članak 27.

 

Prodaju samoniklih i uzgojenih jestivih gljiva na tržnici može obavljati samo ovlašteni trgovac sukladno propisima te na posebno određenom mjestu prostora tržnice.

Trgovac je dužan istaknuti naziv vrste svake gljive.

Trgovac mora posjedovati potvrdu o jestivosti gljiva koju izdaje ovlašteno tijelo sukladno propisima.

Gljive moraju biti svježe i imati odgovarajuću deklaraciju.

 

Članak 28.

 

Zdravstvenu potvrdu (sanitarna knjižica) te posebnu radnu odjeću ili obuću moraju imati svi prodavači na tržnici koji prodaju prehrambene proizvode, sukladno propisima.

 

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 29.

 

Društvo će trgovcima koji su u vrijeme kad je komunalnu djelatnost tržnice na malo preuzelo Društvo imali sklopljene ugovore o zakupu omogućiti produljenje tih ugovora na rok najdulje do dana 1. lipnja 2018. godine.

 

 

Članak 30.

 

Društvo je dužno ovaj Tržni red istaknuti na odgovarajućim mjestima na tržnici i objaviti na internetskoj stranici Društva.

 

 

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovoga Tržnog reda prestaje važiti Tržni red na tržnicama na malo u Gradu Rijeci (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj broj 28/07, 44/09, 16/10 i 41/10), osim članka 9. koji prestaje važiti stupanjem na snagu odluke iz članka 9. ovoga Tržnog reda.

 

Članak 32.

Ovaj Tržni red stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/145
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.