GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) te članka 46. i 82. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

S T A T U T A R N U   O D L U K U
o promjeni naziva Mjesnog odbora Školjić

 

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Statutarnom odlukom mijenja naziv Mjesnog odbora Školjić u Mjesni odbor Školjić – Stari grad.

 

 

Članak 2.

 

Područje, granice i sjedište mjesnog odbora iz članka 1. ove Odluke utvrđeno je Odlukom o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/139
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.