GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 21. prosinca 2017. godine donijelo je

 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2017.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

 

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16 – u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

*Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu nalaze se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/17-01/128
URBROJ: 2170/01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu