GRADSKO VIJEĆE / Petak, 22. prosinca 2017.

Godina IV - broj 11.Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

  

 

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

 

 

 Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

 

 

*tablica Proračuna nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/17-01/140
URBROJ: 2170/01-16-00-17-2
Rijeka, 20. prosinca 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

 

 Proračun Grada Rijeke za 2018. i projekcije za 2019. i 2020