GRADSKO VIJEĆE / Petak, 22. prosinca 2017.

Godina IV - broj 11.Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

 

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1.ovoga članka obuhvaća:

*Program održavanja komunalne infrastrukture z 2018. godini nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/17-01/122
URBROJ: 2170-01-16-00-17-3
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

 

 Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini