GRADSKO VIJEĆE / Petak, 22. prosinca 2017.

Godina IV - broj 11.Na temelju odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je 

 

 

 

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke
za 2018. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 • obrazovanje u području tehničke kulture,
 • promocija tehničke kulture,
 • poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,
 • funkcioniranje sustava tehničke kulture,
 • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
 • nagrade i priznanja za tehnička postignuća,
 • rashodi redovnog poslovanja objekata tehničke kulture.

 

 

Članak 2.

 

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti:

 • ulaganje u razvoj tehničke kulture,
 • poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada,
 • poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,
 • poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih,
 • ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj tehničke kulture, te povećanje razine uključenosti djece, mladeži i građana u tehničku kulturu.

 

 

Članak 3.

 

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2018. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu po aktivnostima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu po aktivnostima i korisnicima na prijedlog Odjela utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke i usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke, po provedenom Javnom pozivu.

Odjel s korisnikom sklapa Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.           

 

 

 

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja i godišnja izvješća Odjelu.

Korisnik također podnosi Odjelu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. 

 

 

 

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

 

 

      Članak 6.          

 

  Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/120
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu