GRADSKO VIJEĆE / Petak, 22. prosinca 2017.

Godina IV - broj 11.Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
za 2018. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

– zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
– muzejske djelatnosti,
– kazališne djelatnosti,
– glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,
– scenske djelatnosti,
– izložbene djelatnost i likovnih umjetnosti,
– filmske djelatnosti,
– knjižne i nakladničke djelatnosti i
– nove medijske kulture. 

 

 

Članak 2.

 

U 2018. godini Grad Rijeka sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika

1.1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
1.2. Izložbena djelatnost i likovna umjetnost
1.3. Knjižna i nakladnička djelatnost
1.4. Scenska djelatnost
1.5. Glazbena djelatnost
1.6. Filmska djelatnost
1.7. Novi mediji
1.8. Programi nacionalnih manjina
1.9. Udruge u mjesnim odborima
1.10. Udruge prijateljstva
1.11. Programi kulturne suradnje
1.12. Manifestacije.

 

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa utvrđenih u točki 1.1. podtočkama 1.-21. Plana iz stavka 2. ovoga članka, osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu.

Odjel gradske uprave za kulturu sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

 

 

Članak 4.

 

Odjel gradske uprave za kulturu može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Odjelu gradske uprave za kulturu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu i češće.

 

 

Članak 5.

 

Odjel gradske uprave za kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

 

 

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/118
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu