GRADSKO VIJEĆE / Petak, 22. prosinca 2017.

Godina IV - broj 11.Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2018. godinu za:

  • javne površine,
  • nerazvrstane ceste,
  • javnu rasvjetu,
  • groblja,
  • prijevoz putnika.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

 

 

II. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

 

Članak 2.        

 

    

Gradnja javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

     200.000,00

– Sanacija zida na Klobučarićevom trgu

 

       200.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

15.000.000,00

– Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar

  bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

15.000.000,00

 

 

 

III. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA          

 

 

Članak 3.

           

Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

15.241.600,00

– Cesta 233

446.000,00

– Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

– Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

1.076.200,00

1.600.000,00

– Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

     200.000,00

– Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

   800.000,00

– Spoj ceste “A” na lokaciji Bok Drenova

1.311.400,00

– Rekonstrukcija Opatijske ceste

– Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca,

– Pješački most Žakalj preko Rječine

– Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica

– Cesta OU4 Martinkovac

– Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus

– Gradnja ceste u stambenom naselju Martinkovac

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

– Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj – privoz Plodine

– Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka

– Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac 2

Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviju

– Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

– Stambena ulica OU10afaza 1

– Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

 

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od  

– Cesta 233

– Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

– Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

– Cesta OU4 Martinkovac

 

 

 

1.000.000,00

     220.000,00

60.000,00

500.000,00

1.080.000,00

     500.000,00           381.000,00

1.607.000,00

1.020.000,00

370.000,00

300.000,00

300.000,00

470.000,00

          500.000,00

       1.500.000,00

 

       2.184.800,00

566.000,00

423.800,00

110.000,00

1.085.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. GRADNJA JAVNE RASVJETE

 

 

Članak 4.

                                                                                                                                   

Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

     393.600,00

– Spoj ceste “A” na lokaciji Bok Drenova

– Cesta OU4 Martinkovac

– Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

– Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj – privoz Plodine

 

       188.600,00

       135.000,00

       30.000,00

       40.000,00

 

 

V. GRADNJA GROBLJA

 

 

Članak 5.

 

Gradnja groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

2.000.000,00

– Centralna aleja na CGG Drenova – nastavak izgradnje

 

2.000.000,00

 

 

VI. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

 

 

Članak 6.

 

Gradnja objekata i uređaja te nabava opreme za prijevoz putnika financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

 

a) iz sredstava cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od

3.774.000,00

– Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse, sufinanciranje

 

3.774.000,00

 

Članak 7.

 

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu koji se nalazi u prilogu (Prilog I).

 

 

Članak 8.

                                                                                                                                   

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 38.794.000,00   kuna.

 

Članak 9.

                                                                                                                                   

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/121
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

 

 Prilog I Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu