GRADSKO VIJEĆE / Petak, 22. prosinca 2017.

Godina IV - broj 11.Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09 i 46/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

P L A N
raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2018. godini

 

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018 godini (u daljnjem tekstu: Plan), opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana.

Članak 2.

 

Komunalni prioriteti za pojedine mjesne odbore na području Grada Rijeke i visina potrebnih financijskih sredstava, utvrđuju se kako slijedi:

*Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018. godini nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/17-01/123
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018. godini