GRADSKO VIJEĆE / Petak, 22. prosinca 2017.

Godina IV - broj 11.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeka” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

 

 

Članak 1.

 

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Članak 2.

 

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

*Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/17-01/124
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

 

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu