GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o stjecanju novog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o.
u
postupku povećanja temeljnog kapitala

 

 

 

Čanak 1.

 

 Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) je jedan od osnivača trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo).

 Društvo je osnovano radi realizacije projekta Žičara na Učku.

 

 

 

Članak 2.

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/16), u Razdjelu 3, na poziciji PR01220 – dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za stjecanje novog poslovnog udjela Grada u Društvu.

 

 

 

Članak 3.

 

Grad će iznos iz članka 2. ove Odluke unijeti u temeljni kapital Društva uz istovremeno stjecanje novog poslovnog udjela Grada u Društvu u nominalnom iznosu od 100.000,00 kuna.

 

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada za poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu ove Odluke.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/138
URBROJ: 2170-01-16-00-17-3
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.