GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju odredbe članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o odbijanju ponude prodavatelja Stichting Social Sport za ostvarivanje prava prvokupa
i kupoprodaju suvlasničkog poslovnog udjela u HNK Rijeka s.d.d.

 

 

 

 

Članak 1.

 

Odbija se ponuda prodavatelja Stichting Social Sport – imatelja dionica trgovačkog društva Hrvatski nogometni klub Rijeka sportsko dioničko društvo Rijeka za obavljanje sportskih djelatnosti (dalje kratko: HNK Rijeka s.d.d.), za ostvarivanje prava prvokupa i kupoprodaju njegovog suvlasničkog poslovnog udjela u HNK Rijeka s.d.d. u visini od 580.100 redovnih dionica nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, sukladno njihovoj nominalnoj vrijednosti, koja iznosi ukupno 58.010.000,00 kn.

 

 

 

Članak 2.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/146
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.