GRADSKO VIJEĆE / Petak, 22. prosinca 2017.

Godina IV - broj 11.Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 12/15, 13/16 i 2/17) članak 4. mijenja se i glasi:

“U drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da će se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćivati na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavati s tog računa, osim vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Psihijatrijske bolnice Lopača i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koji će se uplaćivati i izvršavati preko njihovih računa do potpunog ispunjenja tehničkih i drugih potrebnih uvjeta za poslovanje u sustavu Riznice.

U proračunu Grada iskazivat će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

Svi proračunski korisnici bit će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.

Računi proračunskih korisnika koji nisu zatvoreni, zatvarat će se postupno kada za to budu ispunjeni tehnički i drugi potrebni uvjeti za pojedinog proračunskog korisnika.”

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/127
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.