GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine , donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke
za 2017. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/16 i 2/17) članak 36. mijenja se i glasi:

“Tekuće otplate glavnice duga Grada, iskazane u Računu financiranja Proračuna u iznosu od 41.684.300,00 kuna te pripadajuće kamate u iznosu od 11.334.645,00 kuna, iskazane u Razdjelu 002 Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Razdjelu 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Razdjelu 005 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Razdjelu 006 Odjel gradske uprave za kulturu, Razdjelu 007 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Razdjelu 008 Odjel gradske uprave za financije i Razdjelu 017 Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Grad će u 2017. godini, na temelju ugovora o zajmu s Ministarstvom financija Republike Hrvatske, planirati primitak od zaduživanja u iznosu od 35.000,00 kuna za sufinanciranje provođenja EU projekta “ŽCGO Marišćina”, sufinanciranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III Regionalni razvoj, Operativni program Zaštita okoliša, koje se zaduživanje sukladno propisima ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

Ustanova Dječji vrtić Rijeka zadužiti će se u 2017. godini na temelju ugovora o dugoročnom kreditu kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb u iznosu do 37.000.000,00 kuna radi realizacije projekta izgradnje i opremanja dječjih vrtića Đurđice i Morčić.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i ustanova čiji je osnivač Grad, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost nadležnih tijela Grada, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke.

Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovi čiji je Grad osnivač, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke, uz prethodnu suglasnost ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Grada.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, odgovorna osoba pravne osobe ili ustanove dostavlja nadležnom tijelu gradske uprave koje ocjenjuje opravdanost zaduživanja i/ili davanja jamstva podnositelja zahtjeva.

Zahtjev iz stavka 6. ovoga članka mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

  • obrazloženje kapitalnog projekta,
  • usvojen financijski plan,
  • ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje,
  • dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava,
  • nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja i planom otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate),
  • izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kojom jamči za ispravnost dokumentacije.

Nadležno tijelo gradske uprave prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti:

  • opravdanost i učinkovitost kapitalnog projekta te usklađenost projekta s ciljevima i prioritetima Grada,
  • bonitet podnositelja zahtjeva,
  • ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva,
  • učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

Sukladno odredbama stavaka 7. i 8. ovoga članka, nadležno tijelo gradske uprave dostavlja Odjelu gradske uprave za financije dokumentirani zahtjev, svoju ocjenu i mišljenje te prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, temeljem kojih Odjel gradske uprave za financije daje Gradonačelniku mišljenje o kreditnim mogućnostima Grada.

U Proračunu su planirana sredstva jamstvene zalihe u iznosu od 500.000,00 kuna.” 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/129
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.