GRADONAČELNIK / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (“Narodne novine” broj 103/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. prosinca 2017. godine, donio je

 

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka
za razdoblje 2016.- 2020. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.- 2020. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15 i 3/16 – ispravak) u članku 1. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

“Ivica Lukanović, predstavnik Grada Kastva, za člana (zamjenica Jelena Milić),”.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/17-04/107-12
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 11. prosinca 2017.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik

 mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.