GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini (“Narodne novine” broj 14/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2017. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2017. godini (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17) – u daljnjem tekstu: Odluka, Plan rashoda iz točke VIII. stavka 2. Odluke, mijenja se i glasi kako je utvrđeno u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku (Privitak 2.) koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/137
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

Privitak 2