GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 13.a stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/00, 8/07 i 29/09) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 23. studenog 2017. godine, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina
na temelju ugovora na području Grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

 Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

            – Održavanje javnih površina, održavanje javnih sanitarnih čvorova, pothodnika, ograda i radovi po nalogu inspekcije, uklanjanje grafita, održavanje pješačke zone u središtu grada Rijeke povjerava se trgovačkom društvu Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo, Rijeka, Ivekovićeva 5, u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine.

            – Održavanje ploča s nazivom ulica i kućnih brojeva, spomenika i ostali kamenarski radovi povjerava se KD Kozala d.o.o., Rijeka, P.Kobeka 13, u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine.

            – Održavanje riječkog akvatorija – čišćenje mora za vrijeme sezone kupanja, povjerava se trgovačkom društvu Dezinsekcija d.o.o., Rijeka, Brajšina 13, u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine.

            – Održavanje plaža na području grada Rijeke, povjerava se trgovačkom društvu Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo, Rijeka, Ivekovićeva 5, u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine.

            – Održavanje fontana i slavina s pitkom vodom na području grada Rijeke povjerava se trgovačkom društvu Rijekatank d.o.o., Rijeka, B.Kašića 5/2, u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine.

            – Održavanje javnih satova na području grada Rijeke povjerava se trgovačkom društvu Iskratrade d.o.o., Rijeka, Šetalište XIII. divizije 26, u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine.

            – Održavanje pokretnih stepenica, muljnih pumpi i elektroinstalacija u pothodniku Ivana Zajca, održavanje dizala i elektroinstalacija u Ulici Ivana Pavla II. i održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa plivališta Kantrida na području grada Rijeke povjerava se EL-MONT, elektroinstalacijski radovi, vl. Mladen Grubišić, Rijeka, Ružićeva 19, u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/143
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.