GRADSKO VIJEĆE / Petak, 22. prosinca 2017.

Godina IV - broj 11.Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova Odbora
za javna priznanja Grada Rijeke

 

 

 

 

I.

 

U Odbor za javna priznanja Grada Rijeke imenuju se:

  • Tihomir Čordašev, za predsjednika,
  • Sandra Krpan, za članicu,
  • Mirjana Jukić, za članicu,
  • Predrag Miletić, za člana,
  • Tea Mičić Badurina, za članicu,
  • Oskar Skerbec, za člana,
  • Akademik Daniel Rukavina, professor emeritus, za člana,
  • Zoran Roje, za člana,
  • Mladen Urem, za člana. 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/146
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 20. prosinca 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.