GRADONAČELNIK / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 58. stavka 1. podstavka 11. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 27. studenoga 2017. godine, donio je

 

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke imenuju se:

  • Srđan ŠKUNCA
  • Vanda SESAR
  • Marijana PAVELIĆ.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/114
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 27. studenoga 2017.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik

  mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.