GRADONAČELNIK / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju odredbe članka 13. stavka 2. Odluke o Književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 12. prosinca 2017. godine, donio je

 

 

 

 

ODLUKU
o dodjeli književne nagrade Drago Gervais

 

 

 

I.

 

Književna nagrada Drago Gervais za 2017. godinu dodjeljuje se:

  1. U kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela Nagrada se dodjeljuje autoru Darku Šeparoviću za rukopis pod naslovom “Krvotok”.
  1. U kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskoga jezika Nagrada se dodjeljuje autoru Krešimiru Stanišiću Porat uspomenov, Dvajseti vik, Senj, 2016.

 

 

II.

 

Nagrada iz točke I. ove Odluke sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade, a autoru iz točke I. podtočke 1. ove Odluke, pripada i pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke.

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/110-13
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 12. prosinca 2017.

 

 

 

 

Gradonačelnik

  mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.