GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o davanju naknadne suglasnosti na Izmjene i dopune
Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar
Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu

 

 

 

 

I.

 

Daje se naknadna suglasnost na Izmjene i dopune Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu, koje je donio Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” na sjednici održanoj 5. prosinca 2017. godine.

 

 

 

II.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/133
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.