GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Rijeke za 2017. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu po aktivnostima iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16) – u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

 

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/132
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

 

Privitak – Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu