GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

 

 

 

Članak 1.

 

 U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16) u daljnjem tekstu: Program, u članku 2. Glavi I. broj: “11.351.000,00“ zamjenjuje se brojem: “11.414.000,00“.

Točka 2. mijenja se i glasi:

*Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini nalaze se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/17-01/136
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini