GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja javnih površina financirat će se iz sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

 

a) Iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

52.500,00

– Gradnja ceste u stambenom naselju Martinkovac-580 m²

52.500,00″

 

 

 

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

 

 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

15.202.000,00

– Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

200.000,00

– Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet ukupne dužine 240m’, projektiranje

150.000,00

– Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ukupne dužine 780m’, imovinsko pravna priprema i projektiranje

100.000,00

– Spoj ceste “A” na lokaciji Bok Drenova ukupne dužine 480 m’, izgradnja

4.000.000,00

– Rekonstrukcija kolno –pješačkog prilaza za zgrade branitelja –I faza na Kozali

   dužine 80 m’ – dio

– Rekonstrukcija Opatijske ceste ukupne dužine 245m’, priprema

– Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju ukupne dužine 153 m’

– Rekonstrukcija kolno pristupnog puta –Marinići ukupne dužine 46m’

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, imovinsko pravna priprema i projektiranje

– Pješački most Žakalj preko Rječine ukupne dužine 30 m’, projektiranje

– Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida – ukupne dužine 1.100 m’, projektiranje

– Cesta OU4 ukupne dužine 146 m’, priprema i izgradnja              

– Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac ukupne dužine 710 m’, izgradnja

– Raskrižje Škurinjska draga ukupne dužine 420m’, izgradnja

– Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka ukupne dužine 340m’, priprema i izgradnja      

 

2.600,00

50.000,00

15.670,00

10.000,00

270.000,00

60.000,00

87.200,00

100.000,00

  6.924.530,00

        3.182.000,00

50.000,00

 

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

2.075.970,00

– Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

– Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet ukupne dužine 240m’, imovinsko pravna priprema

60.000,00

110.000,00

 

– Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac ukupne dužine 710 m’, izgradnja

505.970,00

– Raskrižje Škurinjska draga

1.400.000,00”

 

  

Članak 3.

 

 Članak 4. mijenja se i glasi:

 ”Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

588.000,00

– Raskrižje Škurinjska draga dužine 770m’

 

588.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

– Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac ukupne dužine 800m’

533.000,00

533.000,00”

 

 

 

Članak 4.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

”Gradnja groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od  

660.000,00

– GUređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala, 900 m²

660.000,00″

 

   

 

Članak 5.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

”Gradnja objekata i uređaja te nabava opreme za prijevoz putnika financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

 

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od  

4.154.000,00

– Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse, sufinanciranje

4.154.000,00″

 

 

 

Članak 6.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

“Gradnja objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

 

a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od

558.530,00

– Uređenje objekata tržne djelatnosti

558.530,00″

 

 

 

Članak 7.

 

Članak 9. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 23.824.000,00 kuna.”

 

 

 

Članak 8.

Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa su Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu koje se nalaze u prilogu (Prilog I).

 

 

 

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/135
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

 Prilog I – Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu