GRADONAČELNIK / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 5. prosinca 2017. godine, donio je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

 U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16) članak 2. mijenja se i glasi:

 “U 2017. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

 

R.br.

 

 

 

Naziv

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2017. godine

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom

2017. godine

1.

Dohranjivanje plaža šljunkom: plaže za pse (Igralište i Brajdica), plaža Bivio, plaža Ploče i Grčevo.

360.000,00

263.000,00

2.

Uređenje sunčališta na plaži BivioI. dio uređenja

700.000,00

740.000,00

3.

Nabava dobava i postava montažnog sanitarnog čvora sa spremnikom na plaži Bivio

100.000,00

100.000,00

4.

Uređenje plaže Brgudi

150.000,00

249.000,00

5.

Uređenje sunčališta plaže Park Hotel zapad (ex Plaža 2)

250.000,00

0,00

6.

Sanacija sunčališta na plaži Lungo mare, nastavak uređenja

200.000,00

200.000,00

7.

Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko- obrtnički radovi):

-sanitarnih objekata,

-obalnih zidova,

-obalnih šljunčanih i betonskih puteva,

-sunčališta,

-staza,

-stubišta,

opreme (tobogana, penjalica, vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana)

razastiranje i planiranje šljunka na plažama,

-uređenje prilaza plažama,

-uređenje prilaza plaži Razbojna.

-uređenje obalnog puta Lungo mare,

-ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

419.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501.000,00

8.

Bravarski radovi: održavanje ograda, tobogana, penjalica i rukohvata na stubištima

300.000,00

313.000,00

9.

Održavanje stjenskih pokosa na plaži Glavanovo

350.000,00

173.000,00

10.

Projektna dokumentacija (idejni projekt, geodetski projekt i parcelacija)

Obalna šetnica s plažama – zapad, dionica C

 

 

300.000,00

 

 

168.000,00

11.

Izrada izvedbenog projekta za izradu novih vertikalnih i kosih penjalica za ulaz u more, te tehničkog rješenja preinake postojećih penjalica

 

20.000,00

 

20.000,00

 

12.

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

 

100.000,00

 

97.000,00

13.

Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida) za razdoblje 2017. godine

 

87.000,00

 

87.000,00

14.

Izrada tehničkog rješenja elektroinstalacija sanitarnog čvora Bivio radi priključenja na elektroenergetsku mrežu

10.000,00

0,00

15.

Ishođenje elektroenergetske suglasnosti i izvedba elektroinstalacija za sanitarni čvor Bivio

45.000,00

15.000,00

16.

Atestiranje platformi i elektroinstalacija sanitarnih čvorova

9.000,00

9.000,00

17.

Utrošak električne energije za sanitarne čvorove

20.000,00

20.000,00

18.

Izrada i ugradnja razvodnog ormara za privremeni priključak na plaži Akademija

45.000,00

7.000,00

19.

Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

5.000,00

5.000,00

20.

Prijelazni rad iz 2016.

Plaćanje okončane situacije iz 2016. godine (Dohranjivanje plaža šljunkom: plaže za pse (Igralište i Brajdica) plaža Grčevo, Sablićevo i plaža Ploče

0,00

74.000,00

21.

Prijelazni rad iz 2016.

Uređenje sunčališta i staze na plaži Grčevo

0,00

72.000,00

22.

Prijelazni rad iz 2016.

Uređenje staze do šljunčane plažice istočno na plaži Igralište

0,00

 

333.000,00

23.

Prijelazni rad iz 2016.

Uređenje obalnog zida do plaže za pse Brajdica

0,00

181.000,00

24.

Prijelazni rad iz 2016.

Nadzor nad uređenjem staze na plaži Grčevo

0,00

2.000,00

25.

Prijelazni rad iz 2016.

Nadzor nad uređenjem staze do šljunčane plažice istočno na plaži Igralište

0,00

14.000,00

26.

Prijelazni rad iz 2016.

Izrada glavnog i izvedbenog projekta uređenja obalnog zida do plaže za pse Brajdica u Rijeci

0,00

10.000,00

27.

Prijelazni rad iz 2016.

Projektantski nadzor nad uređenjem obalnog zida do plaže za pse Brajdica u Rijeci

0,00

7.000,00

28.

Prijelazni rad iz 2016.

Izrada projektnog rješenja sanacije potpornog zida i platoa uz zid na k.č. 6710/1 i 6710/2 Sušak (do plaže za pse Brajdica)

0,00

10.000,00

 

 

Sveukupno:

 

3.470.000,00


3.670.000,00

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 3.670.000,00 kn.”

 

 

Članak 3.

 

 Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/98-12
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 5. prosinca 2017.

 

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.