GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Godina IV - broj 12.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeka” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/16) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

 

Redni broj

Rashodi

Plan 2017.

Novi plan 2017.

Indeks

1

2

3

4

5(4:3)

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

 

 

Zaštita građe

52.000,00  

52.000,00  

100

2.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

 

 

 

 

Zaštita građe

38.000,00  

38.000,00  

100

 

Ukupno I.:

90.000,00  

90.000,00  

100

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

 

 

Nepokretna kulturna dobra

 

 

 

1.

Igor Vio

 

 

 

 

Sanacija nadgrobnog spomenka grobnice Bakarčić-Vio

51.500,00  

51.500,00  

100

2.

Rumat d.o.o.

 

 

 

 

Sanacija ulaznih vrata zgrade Matije Gupca 2

6.300,00  

6.300,00  

100

 

Sanacija ulaznih vrata zgrade Trg Republike Hrvatske 2

13.200,00  

13.200,00  

100

 

Sanacija ulaznih vrata zgrade Trpimirova 6

38.200,00  

38.200,00  

100

 

Sanacija ulaznih vrata zgrade Uljarska 1

27.300,00  

27.300,00  

100

 

Sanacija ulaznih vrata zgrade Uljarska 2

6.300,00  

6.300,00  

100

3.

Zgrada Žrtava Fašizma 4

 

 

 

 

Prva faza sanacije dizala – projektna dokumentacija

12.500,00  

12.500,00  

100

 

Pokretna kulturna dobra

 

 

 

4.

Franjevački samostan Trsat

 

 

 

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na pali
Stigmatizacija sv. Franje

22.000,00  

22.000,00  

100

5.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

 

 

Restauracija maketa brodova Partizanka i Zagreb

4.500,00  

7.500,00

167

 

Restauracija spasilačkog pojasa motornog jedrenjaka Lun

3.000,00  

0

0

6.

Spomenička knjižnica i zbirka

Mažuranić-Brlić-Ružić

 

 

 

 

Konzervacija i restauracija knjiga

20.200,00  

20.200,00  

100

7.

Sveučilišna knjižnica u Rijeci

 

 

 

 

Nastavak zaštitnih radova na novinama u fondu – La Bilancia

40.000,00  

40.000,00  

100

 

Ostali programi

 

 

 

 

8.

Filozofski fakultet u Rijeci      

 

 

 

 

Digitalizacija građe i izrada 3D rekonstrukcije rimskoga domusa

10.000,00  

5.000,00

50

 

Izrada arheološke karte Rijeke

0

5.000,00

0

 

Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 2017.

9.000,00  

9.000,00  

100

9.

Hrvatski restauratorski zavod

 

 

 

 

Obilježavanje 10. godišnjice Restauratorskog odjela Rijeka HRZ-a

20.000,00  

20.000,00  

100

10.

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split

 

 

 

 

Publikacija Rijeka i Trsat u srednjem vijeku

6.000,00  

6.000,00  

100

11.

Pro torpedo Rijeka

 

 

 

 

Zbornik VII. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini

20.000,00

20.000,00

100

 

Ukupno II.:

310.000,00

310.000,00

100

 

III. Kapitalna ulaganja u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

 

 

1.

Motorni brod Galeb

 

 

 

 

Radovi na održavanju, trošak boravka broda na Vinodolskome pristaništu

805.000,00

805.000,00

100

2.

Trg pul Vele Crikve

 

 

 

 

Provedba dodatnih istraživanja i izrada glavnog projekta

460.000,00

200.000,00

43

3.

Kaštel Trsat

 

 

 

 

Provedba arhitektonskog natječaja uređenja Kaštela Trsat i okolnih prostora

300.000,00

0

0

4.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić

 

 

 

 

Izvođenje radova na H-objektu

1.400.000,00

4.225.870,00

302

5.

Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

 

Radovi na zamjeni vanjske stolarije u prizemlju zgrade

1.500.000,00

1.500.000,00

100

6.

Kuća Colazio

 

 

 

 

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i obnovu

150.000,00

 

0

 

0

 

7.

 

Gradski toranj-skulptura riječkog dvoglavog orla

 

 

 

 

Izrada povijesne skulpture riječkog dvoglavog orla s vrha kupole Gradskoga tornja

480.000,00

 

633.130,00

 

132

 

8.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

 

 

 

Odabir idejnog rješenja i izrada vizualnog identiteta označavanja objekata

400.000,00

80.000,00

20

9.

Sanacija zida na Klobučarićevom trgu

 

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i povratku srednjevjekovnog zida

200.000,00

3.500,00

1,7

10.

Kulturno dobro od lokalnog značaja-grafit Paraf

 

 

 

 

Zaštitni radovi na kulturnom dobru

20.000,00

20.000,00

100

11.

Konzervatorski plan zone Starog grada

 

 

 

 

Izrada konzervatorske dokumentacije za potrebe sanacije i obnove zone Staroga grada

200.000,00

0

0

12.

Uklanjanje bespravno postavljenih privremenih objekata

 

 

 

 

Izvođenje radova na uklanjanju bespravno postavljanih privremenih objekata

50.000,00

47.500,00

95

 

Ukupno III.:

5.965.000,00

7.515.000,00

127

 

IV. Kapitalne donacije:

 

 

 

1.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

4.550.000,00

3.000.000,00

66

2.

Primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine

 

 

 

 

Razvoj projekta primjene 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine

50.000,00

0

0

3.

KD Kozala d.o.o.-Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

 

 

 

Izvođenje zaštitnih radova na grobljima

100.000,00

100.000,00

100

4.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

105.000,00

105.000,00

100

5.

Lučka uprava Rijeka – Lansirna stanica torpeda

 

 

 

 

Izrada projektne dokumentacije

30.000,00

30.000,00

100

 

Ukupno IV.:

4.835.000,00

3.285.000,00

68

 

UKUPNO:

11.200.000,00

11.200.000,00

100

 

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/134
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 21. prosinca 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.