GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 13. studenoga 2017.

Godina IV - broj 9.Na temelju članka 19. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj 37/16 i 47/16) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 7. studenoga 2017. godine, donio je

 

 

 

POSLOVNIK
o radu Stožera civilne zaštite Grada Rijeke

 

 

 

 I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnja organizacija i način rada Stožera civilne zaštite Grada Rijeke (u nastavku teksta: Stožer), održavanje sjednica, donošenje odluka, troškovi rada te druga pitanja od važnosti za Stožer.

 

Članak 2.

 

Stožer usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Stožer u svom radu surađuje s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područni ured Rijeka, Stožerom civilne zaštite Primorsko-goranske županije, tijelima uprave, tijelima za incidentne situacije i epidemiološka krizna stanja te zdravstvenim, komunalnim, građevinskim, humanitarnim i drugim organizacijama, tvrtkama i pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću ili su na drugi način od značaja za sustav civilne zaštite.

 

 

II. ORGANIZACIJA RADA STOŽERA

 

Članak 4.

 

Stožer se sastoji od načelnika, zamjenika načelnika i sedam članova koje imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Načelnika Stožera u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik načelnika ili osoba koju on odredi.

 

Članak 5.

 

Redovni rad Stožera odvija se u pravilu na sjednicama.

Stožer poslove, za koje je osnovan, u redovnim okolnostima obavlja u punom sastavu.

Stožer može djelovati i u nepotpunom sastavu ako to zahtijevaju prilike.

Nepotpunim sastavom Stožera smatra se sastav u kome uz načelnika, sjednicama prisustvuje dio Stožera koji on odredi, a bitan je za donošenje odluka, zaključaka i preporuka Stožera.

 

 

Članak 6.

 

Stožer održava sjednice u pravilu kada nastupe izvanredne prilike, odnosno određene opasnosti.

Stožer održava sjednice i zbog donošenja programa rada i izvješća o radu, razmatranja i utvrđivanja planova djelovanja civilne zaštite, razmatranja stanja organiziranosti i pripremljenosti sustava civilne zaštite i u drugim slučajevima kada se ukaže potreba za njegovo sazivanje ili kada to zatraži Gradonačelnik.

 

Članak 7.

 

Radi operativnijeg koordiniranja sustavom civilne zaštite u slučaju velikih nesreća ili katastrofa, Stožer ostvaruje uvid u organiziranost snaga civilne zaštite te ostalih struktura koje su značajne za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a osobito zdravstva i socijalne skrbi, Gradskog društva Crvenog križa, dobrovoljnih vatrogasnih društava, komunalnih društava, kao i ostalih pravnih osoba uključenih u provođenje mjera civilne zaštite.

Na zahtjev načelnika Stožera, u slučaju potrebe, u radu Stožera mogu sudjelovati predstavnici tijela i organizacija iz djelatnosti koje mogu uspješno doprinijeti na otklanjanju posljedica katastrofa ili velikih nesreća.

 

 

III. PRIPREMANJE, SAZIVANJE I NAČIN RADA STOŽERA

 

 

Članak 8.

 

Sjednice Stožera organizira, priprema i saziva načelnik na temelju programa rada Stožera, zaključaka Stožera ili samoinicijativno po ukazanoj potrebi te na prijedlog članova Stožera ili viših tijela za vođenje civilne zaštite.

Sazivanje redovnih sjednica Stožera u pravilu se obavlja dostavljanjem poziva i odgovarajućih pisanih materijala putem elektroničke pošte.

U hitnim slučajevima članovi Stožera mogu se pozvati telefonom ili na način predviđen mobilizacijskim dokumentima, a u slučaju velikih nesreća ili katastrofa članovi Stožera dolaze na mobilizacijsko mjesto (prethodno utvrđene radne prostorije), bez posebnoga poziva.

 

 

Članak 9.

 

Stožer razmatra stručne materijale i drugu dokumentaciju koje za Stožer priprema Odjel za gradsku samoupravu i upravu, a po potrebi i druga upravna tijela Grada Rijeke u okviru svojih nadležnosti odnosno druge pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost.

 

 

Članak 10.

 

Nakon rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda načelnik Stožera daje na glasovanje utvrđeni prijedlog odluke odnosno zaključka.

Stožer na sjednicama donosi odluke, zaključke i druge akte iz svoje nadležnosti javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.

U izvanrednim okolnostima odluke i zaključke donosi načelnik ili zamjenik načelnika Stožera.

 

 

Članak 11.

 

Na sjednicama Stožera vodi se zapisnik o usvojenim zaključcima po točkama dnevnog reda s rezultatima glasovanja.

Tijek rasprave u pravilu se ne unosi u zapisnik.

Zapisnik potpisuju (ovjeravaju) načelnik ili zamjenik načelnika Stožera.

 

 

 

Članak 12.

 

Sjednice Stožera u pravilu nisu javne.

Izuzetno se sjednice Stožera mogu održati javno, kada to ocijeni načelnik Stožera.

U slučaju opasnosti, a radi potpunijeg i točnijeg obavješćivanja i informiranja javnosti o vrstama nastalih opasnosti i poduzetim mjerama, mogu se davati službena priopćenja i održavati konferencije za tisak.

 

Članak 13.

 

Tijekom sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća te organiziranja provođenja mjera zaštite, Stožer koordinira rad sa Stožerom civilne zaštite Primorsko-goranske županije.

 

 

IV. TROŠKOVI RADA

 

Članak 14.

 

Za vrijeme službenih putovanja zbog stručnog usavršavanja i obučavanja iz područja civilne zaštite, članovi Stožera imaju pravo na naknadu troškova smještaja i prehrane (dnevnice) i troškove prijevoza.

Naknade iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se u iznosu koji pripada službenicima i namještenicima Grada Rijeke.

 

 

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 15.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/17-04/88-10
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 7. studenoga 2017.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.