GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 13. studenoga 2017.

Godina IV - broj 9.Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15), članka 6. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj 37/16 i 47/16) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 7. studenoga 2017. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

 

 

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

 

 

Članak 3.

 

Za članove Stožera imenuju se:

  1. Hinko Mance, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, za načelnika Stožera,
  1. mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, za zamjenika načelnika Stožera,
  1. Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda zaštite i spašavanja Rijeka, za člana Stožera,
  1. Darko Stanković, voditelj Operativno komunikacijskog centra policije Policijske uprave primorsko-goranske, za člana Stožera,
  1. Marija Vičić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, za članicu Stožera,
  1. Karla Mušković, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, za članicu Stožera,
  1. Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, za članicu Stožera,
  1. dr.sc. Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i

gospodarenje zemljištem, za člana Stožera,

  1. Denis Šulina, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje imovinom, za članicu Stožera.

 

 

  

Članak 4.

 

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Stožera.

Prijedlog za sazivanje sjednice Stožera može dati svaki član Stožera, a načelnik Stožera donosi konačnu odluku o sazivanju.

Nalog za sazivanje sjednice Stožera može dati i Gradonačelnik Grada Rijeke.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

 

  

Članak 5.

 

Administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Odjel za gradsku samoupravu i upravu.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/87-10
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 7. studenoga 2017.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.