GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 30. listopada 2017.

Godina IV – broj 8.            Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2017. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o stavljanju van snage

Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke

Članak 1.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 27/13).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/17-01/83

URBROJ: 2170-01-16-00-17-2

Rijeka, 26. listopada 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik Gradskog vijeća 

Tihomir Čordašev, v.r.