GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 30. listopada 2017.

Godina IV – broj 8.            Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2017. godine, donijelo je

 

 ODLUKU

o razrješenju člana i imenovanju članice

Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke 

 

 

I.

Razrješuje se KRISTIAN NOVAK dužnosti člana Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

 

II.

Za članicu Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke imenuje se VANESA BEGIĆ.

III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/17-01/74

URBROJ: 2170-01-16-00-17-2

Rijeka, 26. listopada 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik Gradskog vijeća

Tihomir Čordašev, v.r.