GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 30. listopada 2017.

Godina IV – broj 8.            Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 24. listopada 2017. godine, sljedeću

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

Članak 1.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel) proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo (u daljnjem tekstu: Plan) na temelju Odluke o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo (“Službene novine Grada Rijeke” broj 6/17).

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana utvrđeno je da isti neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.

Članak 2.

Plan se donosi radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 3/17),

– utvrđivanja uvjeta izgradnje novih građevina mješovite, poslovno stambene, odnosno poslovne i stambene namjene,

– definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

Članak 3.

Područje obuhvata Plana je smješteno nedaleko od raskrižja Zvonimirove ulice, Zametske ulice i Liburnijske ulice, na pojasu između Liburnijske ulice i koridora željezničke pruge. Najveći dio obuhvata Plana zauzima plato i prateće građevine bivšeg pogona HT-a koji je izvan funkcije i cestovni priključak na Liburnijsku cestu. Sjeverni rub područja obuhvata Plana koristi Streličarski klub Rijeka za otvorenu streljanu i prateću građevinu. Na istočnom dijelu područja obuhvata Plana se uređuju vrtovi, a na prostoru prema stambenom naselju Toreta smještene su tri stambene kuće.

Površina obuhvata predmetnog Plana iznosi oko 3,2 ha.

 

Članak 4.

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– izvršiti funkcionalnu i sadržajnu transformaciju područja obuhvata Plana kroz planiranje novih poslovnih, stambenih, javnih i drugih komplementarnih sadržaja, formiranjem poteza urbaniteta,

– potez urbaniteta uz obuhvaćeni južni segment Liburnijske ulice potrebno je definirati primjenom slobodnije tipologije (višekatne zgrade, tornjevi / neboderi) i planirati tako da se u dijelu formira aktivno ulično pročelje i duž ulice sačuva vrijednost vizura na Riječki zaljev što je izuzetno i posebno važno u raskrižju Liburnijske ulice,

– osigurati prožimanje poslovnih i stambenih sadržaja s javnim pješačkim i zelenim prostorima poput pješačkih putova i skalinada, javnih zelenih površina i drugih sadržaja,

– planirati željenu siluetu nove izgradnje poteza urbaniteta te zbog specifične topografije pažljivo planirati “petu fasadu” planiranih zahvata,

– u sklopu koridora gradske prometnice Liburnijske ulice potrebno je sačuvati i dopuniti ulični drvored, kao posebnu vrijednost u fizionomiji grada, koji aktivno pridonosi poboljšanju estetskog izgleda i doživljaja urbanog prostora, a s druge strane je znatna njegova uloga u ublažavanju buke i zagađenja zraka, stvaranjem boljih uvjeta gradske mikroklime, ljetne sjene, održavanju ravnoteže flore i faune lokalnog područja,

– planirati nove drvorede unutar postojećih i novih prometnih površina,

– vrijedno visoko zelenilo na području obuhvata Plana u pravilu treba sačuvati i uklopiti u novo prostorno rješenje,

– planirati rekonstrukciju i dogradnju prometne mreže te povezati postojeći priključak na Liburnijsku ulicu s Ulicom Mirka Čurbeka, u svrhu preuzimanja prometa koji će se pojavljivati kroz rekonstrukciju i transformaciju zone,

– u dogradnji mreže prometnica osobitu pažnju treba posvetiti planiranju i dimenzioniranju površina za pješake unutar prometnica, pješačkih putova, javnih površina i drugo,

– osigurati uvjete za povezivanje željezničkog stajališta “Krnjevo”, koje se planira u sklopu trase brze gradske željeznice (rekonstrukcije postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M203 Rijeka – Šapjane – državna granica (Ilirska Bistrica), izgradnje drugog kolosijeka te rekonstrukcije kolodvora i stajališta na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane, poddionici III: Rijeka-Jurdani), s javnim prometnim površinama na području obuhvata Plana i osiguranje prostornih preduvjeta za formiranje terminalne točke za transfer između različitih prijevoznih sredstava.

 

Članak 5.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Odjel je zatražio mišljenja deset tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.), a odgovorilo je njih osam.

U zakonskom roku su zaprimljena sljedeća mišljenja:

 1. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/17-58/83, URBROJ: 517-07-2-2-17-4) da za Plan ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja) te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu.
 2. Mišljenje Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije (KLASA: 612-08/17-10/0001, URBROJ: 532-04-02-11/9-17-4) da se predmetni dio područja ne nalazi u zoni zaštite cjeline grada Rijeke te da na tome području nema građevina koje imaju svojstvo kulturnog dobra pa iz navedenih razloga, s aspekta zaštite i očuvanja kulturnih dobara, nije potrebna provedba postupka strateške procjene.
 3. Mišljenje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološkog odjela (Znak: 02-200-27/40-17, od dana 16. kolovoza 2017. godine) da ne inzistira na potrebi provedbe postupka strateške procjene za Plan.
 4. Mišljenje HŽ Infrastrukture d.o.o. (Znak: 7026/17, 1.3.1. GI, od dana 10. kolovoza 2017. godine) da razlozi donošenja Plana ne utječu negativno na okoliš te da za isti nije potrebna provedba postupka strateške procjene.
 5. Mišljenje Hrvatskih cesta d.o.o. (KLASA: 350-03/2017-1/149, URBROJ: 345-211/517-2017-3/TZ) da za Plan nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 6. Mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o. (URBROJ: DE-06(ŽK)-17-1046/02) da nije potrebno vršiti provedbu postupka strateške procjene za Plan iz područja njihovog djelokruga.
 7. Mišljenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana (KLASA: 351-03/17-01/0000456, URBROJ: 374-23-3-17-2) da nije potrebno sa stanovišta vodnogospodarskih interesa provesti postupak strateške procjene za Plan.
 8. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/17-04/37, URBROJ: 2170/1-03-08/1-17-2) da za Plan nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

 

 

 

Članak 6.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana Odjel je, uz razloge i ciljeve za izradu Plana iz članaka 2. i 4. ove Odluke, mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 5. ove Odluke te kriterije iz Priloga III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, naročito uzeo u obzir sljedeće činjenice:

 1. Ciljevi i programska polazišta Plana odnose se na zahvate opisane i navedene u članku 3. ove Odluke.
 2. Zahvati planirani predmetnim Planom neće se sufinancirati iz sredstava Europske unije.
 3. Unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalaze se zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.
 4. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (“Narodne novine” broj 124/13 i 105/15) unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalaze se područja ekološke mreže, već se Plan odnosi na građevinsko područje te se stoga može isključiti značajan utjecaj istog na ciljeve očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže.
 5. Obzirom na navedene razloge izrade predmetnog Plana te da se radi o građevinskom području gdje će se vrijedno visoko zelenilo očuvati i uklopiti u novo planirane sadržaje, ne očekuju se novi značajniji utjecaji planiranih zahvata u odnosu na već postojeće utjecaje sadašnjeg stanja u prostoru. Primjenom mjera zaštite okoliša i prirode iz važećeg plana višeg reda ne očekuju se značajnije negativne utjecaje na sastavnice okoliša i bioraznolikost.
 6. Urbanistički plan uređenja dijela područja Krnjevo predstavlja dokument prostornog uređenja nižeg reda koji je usklađen s Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke, dokumentom prostornog uređenja višeg reda te obzirom na prethodno navedene razloge nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

Članak 7.

 

Odjel će o ovoj odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, objavom na službenim stranicama Grada Rijeke.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/17-04/85-9

URBROJ: 2170/01-15-00-17-1

Rijeka, 24. listopada 2017.

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

Privitak I.

             Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje s ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja Plana na okoliš:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 2. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, Užarska 26, 51000 Rijeka,
 3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,
 5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka
 6. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice
 7. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
 8. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 9. Hrvatske ceste d.o.o., PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka,
 10. HŽ Infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb