GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 30. listopada 2017.

Godina IV – broj 8.            Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16), Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. listopada 2017. godine, donio je

 

IZMJENE PLANA

prijma u službu u Grad Rijeku za 2017. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/17, 4/17, 5/17 i 7/17), tablica iz točke II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na sljedeći način:

– u redu pod rbr. 15., “Odjel gradske uprave gospodarenje imovinom”, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.a. brojka “6” zamjenjuje se brojkom “7”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna”, brojka “6” zamjenjuje se brojkom “7”;

– u redu “Ukupno”, stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, u podstupcu 5.a. brojka “33“ zamjenjuje se brojkom “34”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna”, brojka “42” zamjenjuje se brojkom “43”.

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/17-04/77-8

URBROJ: 2170/01-15-00-17-1

Rijeka, 4. listopada 2017.

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.