GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 22. rujna 2017.

Godina IV - broj 7.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. rujna 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci
rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2017./2018. godinu

 

 

I. OCJENA STANJA

 1. Dječji vrtić Rijeka

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2017./2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz pet centara predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: centar), odnosno kroz 31 podcentar predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: podcentar), u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

U pedagoškoj godini 2016./2017. redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja ostvaruje se za 3.283 djece u 172 odgojne skupine, od čega je 723 djece jasličke dobi smještene u 49 odgojnih skupina i 2.560 djece vrtićke dobi smještene u 123 odgojnih skupina.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a u Dječjem vrtiću Rijeka ostvaruje se za oko 830 djece. U redoviti 10,5 satni program upisano je 31 dijete pripadnika romske nacionalne manjine raspoređene unutar centara, a troje romske djece prijavilo se u program predškole.

U odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10) – u daljnjem tekstu: Državni pedagoški standard, uključuju se djeca s teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi.

U Dječji vrtić Rijeka upisano je 59 djece s teškoćama u razvoju, od čega je 22 djece polaznika odgojno-obrazovnih skupina s posebnim programom za djecu s teškoćama, a 37 djece je integrirano u redovitim skupinama. Rad s djecom s teškoćama u posebnim skupinama organiziran je u podcentru Krnjevo – jedna skupina za djecu sa motoričkim teškoćama, podcentru Maestral – tri skupine za djecu s poremećajem iz spektra autizma plus dvije inkluzivne skupine i u podcentru Veseljko – jedna skupina djece s intelektualnim teškoćama.

U sklopu redovitog programa, u Dječjem vrtiću Rijeka provode se programi koji svojim specifičnim sadržajima obogaćuju redoviti 10,5-satni program te za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva. Navedeni programi integrirani su u redoviti program te su postali dio standarda predškolskog odgoja u Rijeci. Redoviti program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta provodi se u podcentrima Zamet, Galeb, Krnjevo, Mavrica i Drenova. Provode ga odgojitelji i voditelji programa kinezioloških aktivnosti. U pedagoškoj 2016./2017. godini upisano je 270 djece u 11 odgojnih skupina. Program ranog učenja engleskog jezika provodi se u podcentrima Krijesnica, Kvarner, Vežica i Potok. Program ranog učenja talijanskog jezika provodi se u podcentrima Morčić i Podmurvice. Program ranog učenja engleskog jezika s elementima informatičke pismenosti provodi se u podcentru Radost. Svi navedeni programi namijenjeni su djeci od treće godine života do polaska u školu. Ukupno je u jezične programe upisano 175 djece smještene u osam odgojnih skupina. Program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine provodi se za djecu od jedne do tri godine starosti u podcentru Mirta, a za djecu od treće godine života u podcentrima Mirta, Gardelin, Zvonimir Cviić, Topolino, Belveder i Gabbiano. U program je upisano 129 djece smještene u sedam odgojnih skupina. Program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem provodi se u podcentrima Potok, Rastočine i Gardelin, a namijenjen je djeci od navršene treće godine života do polaska u školu. U program je upisano 61 dijete smješteno u tri odgojne skupine.

U okviru Dječje bolnice Kantrida organiziran je poludnevni odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi koja zbog liječenja borave u bolnici duže vrijeme. Svi troškovi programa u Dječjoj bolnici Kantrida financiraju se u potpunosti iz Proračuna Grada Rijeke te je stoga program za sve roditelje besplatan, bez obzira na njihovo prebivalište. Program svake pedagoške godine pohađa prosječno 50 djece i s njima rade dvije odgojiteljice.

U Dječjem vrtiću Rijeka zaposleno je, uz tehničko i pomoćno osoblje, 485 djelatnika. Na stručnim poslovima, osim 339 odgojitelja, radi i osam pedagoga, šest psihologa, 13 stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, pet zdravstvenih voditeljica i sedam rehabilitatora odgojitelja, dva fizioterapeuta dok su za potrebe ostvarivanja sportskog programa zaposlena dva voditelja programa kinezioloških aktivnosti.

Grad Rijeka je u pedagoškoj 2016./2017. godini kroz Program sufinancirao predškolsku djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka u ukupnom iznosu od 81.398.210,00 kuna, čime su se pokrili troškovi za odgojno, administrativno i tehničko osoblje, programsku djelatnost ustanove, program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškolu, programe za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama, otplatu zajma i nabavu opreme.

U Dječji vrtić Rijeka upisana su i djeca koja zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija te se sredstva za njihov boravak osiguravaju u proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17), kojom je utvrđeno pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka. Broj ove djece se mijenja iz mjeseca u mjesec, a roditelji-korisnici usluga dobivaju subvenciju odnosno naknadu od 30% do 100%, ovisno o zadovoljenom kriteriju. Na isti način subvencioniraju se roditelji u vrtićima drugih osnivača. Pravo na djelomično ili potpuno podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima (u iznosu mjesečne cijene za usluge redovitog programa predškolskog odgoja ustanove Dječji vrtić Rijeka), na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, mogu ostvariti roditelji, skrbnici ili udomitelji s prebivalištem ili stalnim boravkom na području grada Rijeke, čija su djeca polaznici jaslica ili vrtića na području grada i okolice. Navedeni troškovi podmiruju se u cijelosti za djecu iz kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade (državna novčana pomoć), kućanstava čiji su ukupni prihodi niži od gradskih cenzusa minimalnih prihoda za određeni broj članova kućanstva, djecu iz jednoroditeljskih kućanstava čiji su ukupni mjesečni prihodi niži od gradskih cenzusa minimalnih prihoda uvećanih za 20%, zatim za djecu koja su korisnici prava na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije, udomljenu djecu, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida, djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djecu civilnih invalida rata. Korisnicima dječjeg doplatka, Grad Rijeka podmiruje 30% troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima. Grad Rijeka je za 640 djece koji su korisnici gore navedenih socijalnih mjera Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb utrošio je oko 3,5 milijuna kuna.

Dječji vrtić Rijeka sustavno radi na provedbi Državnog pedagoškog standarda te je uspješno implementirao odredbe istog koje se odnose na definiranje i ustroj programa predškolskog odgoja, normativa za broj zaposlenih odgojitelja, stručnih suradnika i viših medicinskih sestara, propisanog broja sati neposrednog rada odgojno-obrazovnih radnika s djecom, mjera zdravstvene zaštite i prehrane djece, mjerila za financiranje programa te praćenja kvalitete rada predškolskih ustanova. Zbog stalnog rasta potreba djece za redovitim cjelodnevnim programom predškolskog odgoja, postepeno se provode odredbe Državnog pedagoškog standarda o maksimalnom broju djece u odgojno-obrazovnim skupinama te o nekim prostornim i tehničkim uvjetima za provedbu programa predškolskog odgoja. Stoga je Grad Rijeka nastavio s ulaganjima u nove vrtićke kapacitete i to izgradnjom dječjeg vrtića Morčić na Gornjoj Vežici, čime se povećao nivo kvalitete smještaja djece i moći će se upisati oko 170 djece. Prema modelu izgradnje dječjeg vrtića Morčić, dok kraja 2017. godine biti će izgrađen i novi vrtić Đurđice. Izgradnjom ovih vrtića zadovoljit će se potrebe roditelja za upisom djece u vrtić na istočnom dijelu grada. Ukupna planirana vrijednost radova na ovim vrtićima 37.000.000,00 kuna.

Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 10/14, 6/15 i 8/16)- u daljnjem tekstu: Plan mreže, propisano je da će Grad Rijeka provesti statusnu promjenu Dječjeg vrtića Rijeka sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove, Zakonu te Državnom pedagoškom standardu na način da će se Dječji vrtić Rijeka podijeliti na šest ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja kada se steknu svi preduvijeti financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti).

S obzirom na gore navedeno, Grad Rijeka donio je Odluku o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) kojom se Dječji vrtić Rijeka dijeli na tri javne ustanove i to na način da se osnivaju dva nova dječja vrtića pod nazivom Dječji vrtić Sušak, sa sjedištem u Rijeci, Braće Stipčić 32 i Dječji vrtić More, sa sjedištem u Rijeci, Marohnićeva 12 dok Dječji vrtić Rijeka nastavlja s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi od djeci rane i predškolske dobi.

Grad Rijeka će nastaviti sa daljnjim postupkom provođenja statusne promjene kada se steknu svi ranije navedeni preduvjeti potrebni za njenu provedbu.

Pored navedenog, vrijedi istaknuti da je u suradnji s Talijanskom unijom u planu izgradnja novog vrtića na području Krnjeva, namijenjenog djeci pripadnika talijanske nacionalne manjine, s kapacitetom od 100 djece od čega su planirane tri vrtičke i dvije jasličke skupine.

 

 


             2. Dječji vrtići drugih osnivača

 

Grad Rijeka, osim što širi kapacitete za prijem djece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač, već niz godina sufinancira i redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. U odnosne je vrtiće prosječno smješteno oko 380 djece s područja grada Rijeke. Državni pedagoški standard definira broj djece u odgojnim skupinama te upravo prema navedenom standardu i prostornim uvjetima ti vrtići imaju mogućnost primiti, odnosno upisati do najviše 468 djece, a Grad Rijeka se ugovorno obvezao sufinancirati ih.

Grad Rijeka trenutno sufinancira djelatnost predškolskog odgoja u deset vrtića drugih osnivača, i to:

 1. Dječji vrtić “Mala vila” čiji je osnivač Društvo prijatelja Waldorfske pedagogije.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2016. godine upisano 44 djece raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku skupinu.
 2. Dječji vrtić “Maza” čiji je osnivač Zvjezdana Balen-Vuglač.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2016. godine upisano 12 djece raspoređenih u dvije odgojne skupine.
 3. Dječji vrtić “Pinokio” čiji je osnivač Ines Žic.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2016. godine upisano 15 djece raspoređenih u jednoj odgojnoj skupini.
 4. Dječji vrtić “Nazaret” i Područni vrtić “Mima” čiji je osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusovoga.
  U vrtiću “Nazaret” je u mjesecu rujnu 2016. godine upisano 53 djece raspoređenih u tri odgojne skupine. U područnom vrtiću “Mima” upisano je 31 djece raspoređenih u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu.
 5. Dječji vrtić “Zvjezdica mira” čiji je osnivač Družba sestara milosrdnica.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2016. godine upisano 41 djece u tri odgojne skupine.
 6. Dječji vrtić “Snjeguljica” i područni vrtić “Sedam patuljaka” čiji je osnivač Barbara Drezga.
  U vrtiću “Snjeguljica” je u mjesecu rujnu 2016. godine upisano 20 djece raspoređenih u jednoj odgojnoj skupini. U područnom vrtiću “Sedam patuljaka” upisano je 20 djece u jednoj odgojnoj skupini.
 7. Dječji vrtić “Mali princ” i Područni dječji vrtić “Mala sirena” čiji je osnivač Sandra Cikač Stjepić.
  U vrtiću “Mali princ” je u mjesecu rujnu 2016. godine upisano 20 djece raspoređenih u jednu odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Mala sirena” upisano je 41 djece raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku odgojnu skupinu.
 8. Dječji vrtić “Zlatan” čiji je osnivač Vinka Mataija.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2016. godine upisano 20 djece u jednoj odgojnoj skupini.
 9. Dječji vrtić “Žirafa”i Područni dječji vrtić “Žirafica” čiji je osnivač Marija Šimunović.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2016. godine upisano 32 djece upisanih u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Žirafica” upisano je 20 djece raspoređene u jednoj odgojnog skupini.
 10. Dječji vrtić “Luna” čiji je osnivač Dolores Matković.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2016. godine upisano 12 djece u jednoj odgojnoj skupini.
   

 
Ukupno je u vrtiće drugih osnivača u pedagoškoj 2016. /2017. godini upisano 384 djece s područja grada Rijeke. Djeca su smještena u 25 odgojnih skupina od kojih je 21 vrtićkih i četiri jasličke skupine.

Grad Rijeka je sufinancirao predškolsku djelatnost u vrtićima drugih osnivača na način da se vrtići koji su u sklopu redovitog cjelodnevnog odnosno poludnevnog programa ponudili neki od posebnih programa sufinanciraju sa dodatnih 5% po programu na cijenu redovitog programa odnosno 20% za jaslički program po skupini. Ovakvim načinom sufinanciranja dječjih vrtića drugih osnivača, Grad Rijeka nastoji poticati stručno usavršavanje odgojitelja ovisno o njihovim interesima, s ciljem da se obogaćuju redoviti programi i širi ponuda novih posebnih programa te zadovoljavaju potrebe roditelja za jasličkim programom.

U pedagoškoj 2016. /2017. godini Grad Rijeka je sufinancirao do najviše 20 djece u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke i to u istom iznosu kojim se sufinanciraju vrtići drugih osnivača u gradu Rijeci. U navedenim vrtićima bilo je upisano prosječno 14 djece s područja grada Rijeke.

 

 

 

II. CILJEVI DONOŠENJA PROGRAMA

 

 1. Dječji vrtić Rijeka

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka i Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić Rijeka, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.  

Pravilnikom je propisano da prednost pri upisu ostvaruje dijete koje:

 – zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,
– dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,
– dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Rijeci,
– dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom.

 

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi u Dječji vrtić Rijeka. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u centre. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića Rijeka dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.   

U pedagoškoj 2017./2018. godini, u Dječjem vrtiću Rijeka planira se proširenje kapaciteta za ukupno 10 odgojnih skupina i to u podcentrima Morčić i Đurđice.

Sukladno potrebama i interesima roditelja-korisnika usluga, djeca će se moći uključiti u sljedeće programe:

Redoviti cjelodnevni program – organiziran u trajanju od 10,5 sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja – korisnika usluga, a čini 2/3 kapaciteta Dječjeg vrtića Rijeka. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

Program za djecu od 6 mjeseci do jedne godine – planira se u tri odgojno-obrazovne skupine sa 15 djece i to u podcentrima Turnić, Krijesnica i Morčić.

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić Rijeka provodit će se u okviru redovitog programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju planiraju se u podcentrima   Krnjevo, Maestral i Veseljko u pet odgojnoobrazovnih skupina. U sklopu timskog pristupa provodit će se fizikalna terapija, tretman s edukacijskim rehabilitatorima, logopedska terapija, psihologijska procjena i praćenje razvoja, a prema potrebi i psihološki tretman djece i roditelja. Osim navedenog, nastavit će se s inkluzijom djece s teškoćama u redovite skupine u svim podcentrima gdje za to postoje uvjeti.

Programi za nacionalne manjine – u Dječjem vrtiću Rijeka provodi se redoviti cjelodnevni program za djecu talijanske nacionalne manjine u podcentrima Mirta, Zvonimir Cviić, Gabbiano, Topolino, Belveder i Gardelin. Također se planira i provođenje programa na slovenskom jeziku za djecu slovenske manjine.

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima provode se u okviru redovitog cjelodnevnog 10,5 satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno, a ostvaruju ga po dva odgojitelja. U ove programe mogu se upisati djeca sa navršenih tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću Rijeka djeci se u okviru redovnih programa nudi: učenje stranih jezika, informatike, sportski program, katoličko vjerski program, program obogaćen elementima Waldorfske pedagogije, program za darovitu djecu te drugi programi koji su prilagođeni interesima djece.

Program smjenskog rada namijenjen je roditeljima koji rade u smjenama, a organiziran je u podcentru Potok. Planirano je pet odgojno-obrazovnih skupina od čega su tri vrtićke te dvije jasličke skupine.

U pedagoškoj 2017./2018. godini, planira se, i dalje u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije provođenje programa zdrave prehrane. U sklopu programa provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima. Vrijedi istaknuti da je djeci upisanoj u Dječji vrtić Rijeka koja boluju od celijakije, ponuđena bezglutenska prehrana koja se priprema u zasebnoj kuhinji. Dječji vrtić Rijeka će i nadalje biti partner Učiteljskog fakulteta u provođenju projekta „Centar istraživanja djetinjstva“ te vježbaonica za edukaciju studenata.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Rijeka. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Rijeka predstavlja zakonsku obvezu, a konkretnije je uređeno Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11). Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/15) određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa. Skala se tako kreće od najnižih 385,00 kuna za poludnevni boravak organiziran u posebnoj odgojnoj skupini poludnevnog boravka do najviših 720,00 kuna za cjelodnevni boravak ili poludnevni boravak organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka.

 

Puna mjesečna cijena usluga utvrđena je u iznosu:

a) redoviti cjelodnevni 10,5 satni program ………………………….. 167,20 kn
b) redoviti poludnevni 6 satni program:
     – organiziran u odgojnoj skupini poludnevnog boravka ….. 1.517,04 kn
     – organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka ….. 2.167,20 kn
c) 10,5 satni program za djecu s teškoćama u razvoju …………. 8.541,05 kn
d) program poludnevnog boravka u bolnici Kantrida …………. 1.517,04 kn
e) program predškole …………………………………………………………… 70,00 kn.

 

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se kako slijedi:

 • roditelju–korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,
 • roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka i da su članovi istog kućanstva,
 • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,
 • za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 70%.
  Grad Rijeka putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i nadalje će sufinancirati roditelje-korisnike usluga koji zadovoljavaju jedan od kriterija socijalnog programa.
 • U Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Rijeka planirano je ukupno 120.531.000,00 kuna.

 

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2017. godinu planirano je:

 

R.br.

Naziv aktivnosti

Plan 2017.

1.

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

52.846.000,00

2.

Programska djelatnost ustanove

19.623.000,00

3.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola,     programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama

       604.000,00

4.

Otplata zajma

10.258.000,00

5.

Nabava opreme

      200.000,00

6.

Izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice

 37.000.000,00

 

Ukupno

       120.531.000,00

 

 1.       Dječji vrtići drugih osnivača

 

Ovaj Program uključuje i sufinanciranje programa predškolskih ustanova u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba kojih je na području grada Rijeke ukupno deset.

U pedagoškoj 2017./2018. godini, Grad Rijeka će sufinancirati vrtiće drugih osnivača u jednakom obimu, odnosno sufinancirat će vrtiće s pripadajućim objektima kako su i navedeni u Planu mreže, a sukladno rezultatima javnog poziva.

Grad Rijeka će sufinancirati predškolsku djelatnost u vrtićima drugih osnivača u redovitom 10-satnom i 6-satnom programu samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancirat će se s mjesečnim iznosom po djetetu od 1015,00 kn za cjelodnevni program ili s mjesečnim iznosom od 710,00 kn za poludnevni program. Programom je planirano sufinanciranje predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača na način da se uz postojeći iznos sufinanciranja redovitog cjelodnevnog i poludnevnog programa sufinancira svaki verificirani posebni program koji obogaćuje redoviti cjelodnevni ili poludnevni program za još 5% na iznos programa, ali samo ukoliko se isti dodatno ne naplaćuju od roditelja-korisnika usluga. Također će se sufinancirati jaslički program povećanjem sufinanciranja za 20% na cijenu redovitog cjelodnevnog, odnosno poludnevnog programa.

Također, Grad Rijeka sklopit će ugovore sa susjednim gradovima i općinama radi sufinanciranja programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu roditelja s prebivalištem u gradu Rijeci, temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/17-04/39-96, URBROJ:2170/01-15-00-17-133 od 30. svibnja 2017. godine.

Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu osigurano je 4.700.000,00 kuna.

Treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića drugih osnivača samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu, kao i kriterije i visinu sudjelovanja roditeljakorisnika usluga u cijeni njihovih programa. Sukladno Zakonu, osnivači dječjih vrtića su dužni osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjih vrtića i to prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

U odnosne vrtiće drugih osnivača na području grada Rijeke je prosječno smješteno oko 380 djece te će se i proračunska sredstva planirati na toj osnovi. Za očekivati je da će vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), određenim se kategorijama roditelja- korisnika usluga sa potpuno istim iznosima subvencionira cijena usluge Dječjeg vrtića Rijeka i cijena usluge vrtića drugih osnivača.

 

III.      PROVEDBA PROGRAMA

 

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija. Obrasci i dokumentacija potrebna za prijavu na javni poziv nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa (Privitak 1).

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke i koji su utvrđeni Planom mreže. Prijavu na javni poziv pristupnik obavezno podnosi putem pošte. Pristupnik je dužan obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom u roku koji je naveden u javnom pozivu. Sve dostavljene prijave obradit će i ocijenit Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, na osnovu temeljnih kriterija kvalitete sukladno:

 • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)
 • Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/02)
 • Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15).

O načinu provedbe ovoga Programa u okviru sredstava osiguranih Proračunom Grada Rijeke za pojedine namjene odlučuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. 

 

 

 

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/17-01/72
URBROJ: 2170-01-16-00-17-3
Rijeka, 21. rujna 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.Privitak 1. – Prijava na program Javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za pedagošku godinu 2017./2018. godinu dječjih vrtića drugih osnivača koji djeluju na području Grada Rijeke