GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 22. rujna 2017.

Godina IV - broj 7.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. rujna 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U

o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

I.

 

 U Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se:

 

za predsjednika

Danko Švorinić

 

za potpredsjednicu

Dajna Jogan

 

za članove

Nataša Košuta

Astrid Massari

Morana Jokić

Božidarka-Matija Čerina

Vedran Vivoda.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/17-01/78
URBROJ: 2170-01-16-00-17-10
Rijeka, 21. rujna 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.