GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 22. rujna 2017.

Godina IV - broj 7.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. rujna 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U

o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

I.

 

U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se:

 

za predsjednicu

Tea Mičić Badurina

 

za potpredsjednika

Marinko Koljanin

 

za članove

Igor Sušić

Nadja Poropat

Dejan Miculinić.

 

II.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/17-01/78
URBROJ: 2170-01-16-00-17-11
Rijeka, 21. rujna 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.