GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 22. rujna 2017.

Godina IV - broj 7.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16), Gradonačelnik Grada Rijeke, 12. rujna 2017. godine, donio je

 

 

 

IZMJENE PLANA
prijma u službu u Grad Rijeku za 2017. godinu

 

 

 

I.

 

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/17, 4/17 i 5/17), tablica iz točke II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na sljedeći način:

  • u redu pod rbr. 6, “Odjel gradske uprave za kulturu”, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.a. brojka “1” zamjenjuje se brojkom “2”, u podstupcu 5.c. brojka “0” zamjenjuje se brojkom “1”, a u stupcu 7. „Ukupno planiranih popuna brojka “1” zamjenjuje se brojkom “3”;
  • u redu “Ukupno”, stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu 5.a. brojka “32“ zamjenjuje se brojkom “33”, u podstupcu 5.c. brojka “3“ zamjenjuje se brojkom “4”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna“ brojka “40” zamjenjuje se brojkom “42”. 

 

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/17-04/74-7
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 12. rujna 2017.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.