GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 18. srpnja 2017.

Godina IV - broj 6.Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15 – ispr.) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 

 

 

 

 

  1. Grad Rijeka sklopit će Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Ugovor), kojim će kao korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova primiti tehničku pomoć za rad Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU PT) – Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke.
  1. Na temelju članka 3. točke 3.2. Ugovora, Gradu Rijeci kao Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja, dodjeluju se bespovratna sredstva u iznosu od 12.771.250,00 kn, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta pod nazivom “Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT” (KK.10.1.1.02.0002).
  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke, kao korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačkim tijelom te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao Posredničkim tijelom razine 2.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/58
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 14. srpnja 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.