GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 18. srpnja 2017.

Godina IV - broj 6.Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 i 96/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Rijeke
za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine, koja su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu.

 

 

 

Članak 2.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

 

 

 

Članak 3.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 2.295,68 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se mjesečna naknada u iznosu od 229,57 kuna.

 

 

 

Članak 4.

 

Političkim strankama i članovima Gradskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u mjesečnim iznosima kako slijedi:

– Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP                                                 16.758,47 kuna

– Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ                                                      16.528,90 kuna

– Primorsko goranskom savezu – PGS                                                               7.346,18 kuna

– Akciji mladih – AM                                                                                               7.116,61 kuna

– Hrvatskoj stranci umirovljenika – HSU                                                             4.820,93 kuna

– Mostu nezavisnih lista- Most                                                                              4.820,93 kuna

– ŽIVOM ZIDU                                                                                                           4.820,93 kuna

– Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima – HNS                          4.591,36 kuna

– Listi za Rijeku – RI                                                                                                 4.591,36 kuna

– Istarskom demokratskom saboru – IDS                                                            2.295,68 kuna

– Hrvatskim laburistima – stranci rada – Laburisti                                            2.295,68 kuna

– Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci – SDSS                                        2.295,68 kuna

 

 

– Članovima izabranim s Liste grupe birača:

– Hrvoju Buriću                                                                                                        2.295,68 kuna

– Morani Jokić                                                                                                         2.525,25 kuna

– Marinku Koljaninu                                                                                                2.295,68 kuna

– Josipu Kukuljanu                                                                                                  2.295,68 kuna.

 

Članak 5.

 

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Odjel gradske uprave za financije na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Gradskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/59
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 14. srpnja 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.