GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 18. srpnja 2017.

Godina IV - broj 6.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 6. srpnja 2017. godine, donio je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene
Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

 

 

 I. Pravna osnova

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene (u daljnjem tekstu: Ocjena) Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo na okoliš (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/16) – u daljnjem tekstu: Plan.

Postupak Ocjene prema ovoj Odluci provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

 II. Razlozi donošenja Plana

 

Članak 2.

 

 Plan se donosi radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 3/17) – u daljnjem tekstu: GUP,

– utvrđivanja uvjeta izgradnje novih građevina mješovite, poslovno stambene, odnosno poslovne i stambene namjene,

– definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

 

 

III. Obuhvat Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.)

Površina obuhvata Plana iznosi oko 3,2 ha.

 

 

IV. Ciljevi i programska polazišta

 

Članak 4.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– izvršiti funkcionalnu i sadržajnu transformaciju područja obuhvata Plana kroz planiranje novih poslovnih, stambenih, javnih i drugih komplementarnih sadržaja, formiranjem poteza urbaniteta,

– potez urbaniteta uz obuhvaćeni južni segment Liburnijske ulice potrebno je definirati primjenom slobodnije tipologije (višekatne zgrade, tornjevi / neboderi) i planirati tako da se u dijelu formira aktivno ulično pročelje i duž ulice sačuva vrijednost vizura na Riječki zaljev što je izuzetno i posebno važno u raskrižju Liburnijske ulice,

– osigurati prožimanje poslovnih i stambenih sadržaja s javnim pješačkim i zelenim prostorima poput pješačkih putova i skalinada, javnih zelenih površina i drugih sadržaja,

– planirati željenu siluetu nove izgradnje poteza urbaniteta te zbog specifične topografije pažljivo planirati „petu fasadu“ planiranih zahvata,

– u sklopu koridora gradske prometnice Liburnijske ulice potrebno je sačuvati i dopuniti ulični drvored, kao posebnu vrijednost u fizionomiji grada, koji aktivno pridonosi poboljšanju estetskog izgleda i doživljaja urbanog prostora, a s druge strane je znatna njegova uloga u ublažavanju buke i zagađenja zraka, stvaranjem boljih uvjeta gradske mikroklime, ljetne sjene, održavanju ravnoteže flore i faune lokalnog područja,

– planirati nove drvorede unutar postojećih i novih prometnih površina,

– vrijedno visoko zelenilo na području obuhvata Plana u pravilu treba sačuvati i uklopiti u novo prostorno rješenje,

– planirati rekonstrukciju i dogradnju prometne mreže te povezati postojeći priključak na Liburnijsku ulicu s Ulicom Mirka Čurbeka, u svrhu preuzimanja prometa koji će se pojavljivati kroz rekonstrukciju i transformaciju zone,

– u dogradnji mreže prometnica osobitu pažnju treba posvetiti planiranju i dimenzioniranju površina za pješake unutar prometnica, pješačkih putova, javnih površina i drugo,

– osigurati uvjete za povezivanje željezničkog stajališta “Krnjevo“, koje se planira u sklopu trase brze gradske željeznice (rekonstrukcije postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M203 Rijeka – Šapjane – državna granica (Ilirska Bistrica), izgradnje drugog kolosijeka te rekonstrukcije kolodvora i stajališta na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane, poddionici III: Rijeka-Jurdani), s javnim prometnim površinama na području obuhvata Plana i osiguranje prostornih preduvjeta za formiranje terminalne točke za transfer između različitih prijevoznih sredstava.

Programsko polazište za izradu Plana predstavlja GUP, kojim se u kartografskom prikazu broj 1. područje obuhvata Plana određuje kao područje mješovite namjene i javnih zelenih površina.

 

 

V. Redoslijed radnji u postupku Ocjene

 

Članak 5.

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene Plana Odjel će provesti radnje redoslijedom provedbe kako slijedi:

– od tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke pribaviti mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene za Plan,

– razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,

– utvrditi treba li provesti postupak strateške procjene,

– pribaviti mišljenje nadležnog ureda za poslove zaštite okoliša iz Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, te

– izraditi izvješće o provedenom postupku i o tome informirati javnost.

 

 

VI. Popis tijela i osoba koji sudjeluju u postupku Ocjene

 

Članak 6.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

  1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
  2. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, Užarska 26, 51000 Rijeka,
  3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51000 Rijeka,
  4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,
  5. Hrvatske vode, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka,
  6. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice,
  7. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
  8. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
  9. Hrvatske ceste d.o.o., PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka,
  10. HŽ Infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb.

 

 

Članak 7.

 

Odjel će sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) informirati javnost o ovoj Odluci.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/17-04/60-2
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 6. srpnja 2017.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

 

Privitak 1.