GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 18. srpnja 2017.

Godina IV - broj 6.Na temelju članka 31. stavka 1. Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na
Privremeni statut Dječjeg vrtića More

 

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Privremeni statut Dječjeg vrtića More u tekstu kojeg je utvrdila privremena ravnateljica Dječjeg vrtića More dana 5. srpnja 2017. godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/62
URBROJ: 2170-01-16-00-17-4
Rijeka, 14. srpnja 2017.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.