GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 18. srpnja 2017.

Godina IV - broj 6.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENU
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke

 

 

 

I.

 

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 10/14, 6/15 i 8/16), u točki IV. stavku 2. riječi: “Gradonačelnik Grada Rijeke” zamjenjuju se riječima:”Gradsko vijeće Grada Rijeke”.

 

 

 

II.

 

Ova Izmjena plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/55
URBROJ: 2170-01-16-00-17-5
Rijeka, 14. srpnja 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.