GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 27. lipnja 2017.

Godina IV - broj 5.        Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini (“Narodne novine” broj 42/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 19. lipnja 2017. godine, donio je

 

O D L U K U

o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe na području grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području grada Rijeke, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2017. godine.

 

Članak 2.

 

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove Odluke provode:

–  Pilotski klub “Krila Kvarnera,

–  Dobrovoljno vatrogasno društvo “Drenova” (u daljnjem tekstu: DVD “Drenova”),

– Dobrovoljno vatrogasno društvo “Sušak – Rijeka” (u daljnjem tekstu: DVD “Sušak”),

– službe zaštite u pravnim osobama s povećanom opasnošću za nastanak i širenje požara,

– ophodnje i motritelji Hrvatskih šuma d.o.o. – Šumarije Rijeka,

– Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo (u daljnjem tekstu: Direkcija).

Članak 3.

 

Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, Pilotski klub “Krila Kvarnera”, DVD “Drenova” i DVD “Sušak”, u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo u vremenu od:

– 14,00 – 20,00 sati, radnim danom;

– 10,00 – 20,00 sati, nedjeljom i u dane blagdana;

Pored vatrogasnog operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (telefon 193) i Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe za sustav 112, Županijskog centra 112 Rijeka (u daljnjem tekstu: Županijski centar 112), dežurstvo se organizira i u Direkciji u vremenu od 00,00 – 24,00 sata.

Dojava Direkciji obavlja se pozivom na broj telefona: 08005100.

Dojave koje zaprimi Direkcija ili Županijski centar 112 prosljeđuju se u vatrogasni operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke koji angažira potrebne snage za gašenje i kontinuirano izvješćuje Direkciju, Županijski centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijsku upravu primorsko-goransku te po potrebi i druge službe.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada  Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/17-04/55-1

URBROJ: 2170/01-15-00-17-1

Rijeka, 19. lipnja 2017.

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.