GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 27. lipnja 2017.

Godina IV - broj 5.            Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 46. i članka 55. stavka 3. i 4. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst)  te članka 4. stavka 1. i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. lipnja 2017. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U

o osnivanju i izboru Mandatne komisije

Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom osniva se Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) kao privremeno radno tijelo Gradskog vijeća.

 

Članak 2.

Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća podnosi Izvješće o provedenim izborima, o izabranim članovima Gradskog vijeća, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Gradskog vijeća, o članovima Gradskog vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana Gradskog vijeća, o nastupu mirovanja mandata te o zamjenicima članova Gradskog vijeća.

 

Članak 3.

 

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća biraju se:

za predsjednika

Zvonimir Peranić                

za članove

Vedran Sabljak        

Josip Ostrogović.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/17-01/44

URBROJ: 2170-01-16-00-17-2

Rijeka, 20. lipnja 2017.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predstojnica

Ureda državne uprave

u Primorsko-goranskoj županiji

Jasna Turak, v.r.