GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 27. lipnja 2017.

Godina IV - broj 5.            Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 46. i članka 55. stavka 3. i 4. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst)  te članka 4. stavka 1. i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. lipnja 2017. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

I.

           

            Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Kristjan Staničić.

 

II.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/17-01/48

URBROJ: 2170-01-16-00-17-2

Rijeka, 20. lipnja 2017.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

Tihomir Čordašev, v.r.