GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 27. lipnja 2017.

Godina IV - broj 5.            Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 46. i članka 55. stavka 3. i 4. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst)  te članka 4. stavka 1. i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. lipnja 2017. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke

iz reda pripadnika nacionalnih manjina

  

I.

            Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika nacionalnih manjina bira se Oskar Skerbec.

 

 II.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/17-01/47

URBROJ: 2170-01-16-00-17-2

Rijeka, 20. lipnja 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

Tihomir Čordašev, v.r.