GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 27. lipnja 2017.

Godina IV - broj 5.        Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16), Gradonačelnik Grada Rijeke, 6. lipnja 2017. godine, donio je

 

IZMJENE PLANA

prijma u službu u Grad Rijeku za 2017. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/17 i 4/17), tablica iz točke II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na sljedeći način:

– u redu pod rbr.10., “Uredu Grada”, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.a. brojka “3” zamjenjuje se brojkom “6”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna” brojka “4” zamjenjuje se brojkom “7”;

– u redu pod rbr. 11., “Zavod za informatičku djelatnost”, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.a. brojka “5” zamjenjuje se brojkom “4”, u podstupcu 5.b. brojka “1” zamjenjuje se brojkom “2”, u stupcu “Potreban broj vježbenika na određeno vrijeme”, podstupcu 6.b. brojka “0” zamjenjuje se brojkom “1”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna” brojka “6” zamjenjuje se brojkom “7”;

– u redu “Ukupno”, stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, u podstupcu 5.a. brojka “30“ zamjenjuje se brojkom “32”, u podstupcu 5.b. brojka “2“ zamjenjuje se brojkom “3”, u stupcu “Potreban broj vježbenika na određeno vrijeme”, podstupcu 6.b. brojka “0” zamjenjuje se brojkom “1”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna” brojka “36” zamjenjuje se brojkom “40”.

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/17-04/53-96

URBROJ: 2170/01-15-00-17-1

Rijeka, 6. lipnja 2017.

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.